Selasa, 29 Desember 2009

Ibnu Ishaq dan Tuduhan Qadariy

Ada beberapa referensi yang menyebutkan bahwa Muhammad bin Ishaq – atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Ishaq – adalah seorang Qadariy (berpemahaman Qadariyyah/menafikkan takdir) yang kemudian pernyataan tersebut dijadikan acuan sebagian kalangan untuk menjatuhkan kedudukan Ibnu Ishaq rahimahullah. Pada tulisan ini akan dipaparkan seberapa jauh validitas tuduhan tersebut – dengan mengacu pada buku yang berjudul Ittihaamaat Laa Tustbat karangan Asy-Syaikh Sulaiman bin Shaalih Al-Khurasyiy hafidhahullah.

Beliau adalah Al-Imaam Muhammas bin Ishaaq bin Yasaar, lahir pada tahun 80 atau 85 H dan wafat pada tahun 151 H. Seorang yang dijadikan sandaran dalam Maghaaziy (kisah-kisah peperangan) dan Siirah (sejarah). Asy-Syafi’iy berkomentar
tentangnya :

من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن أسحاق.

“Barangsiapa yang ingin mengarungi riwayat tentang maghaaziy, maka ia akan bergantung pada Muhammad bin Ishaaq”.[1]

Tuduhan qadariy yang dialamatkan kepada Ibnu Ishaaq antara lain diwakili beberapa riwayat sebagai berikut :

a. Adz-Dzahabiy berkata :

وروي عن حميد بن حبيب أنه رأى ابن إسحاق مجلوداً في القدر، جلده إبراهيم بن هشام الأمير.

“Diriwayatkan dari Humaid bin Habiib bahwasannya ia melihat Ibnu Ishaaq didera karena permasalahan (mengingkari) qadar. Ia didera oleh Ibraahiim bin Hisyaam Al-Amiir”.[2]

b. Al-Khathiib Al-Baghdadiy berkata :

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم الدمشقي في كتابه إلينا، قال : أنبأنا أبو الميمون البجلي، ثم أخبرنا البرقاني قراءة قال : أنبأنا محمد بن عثمان القاضي، قال : نبأنا أبو الميموني عبد الرحمن بن عبد الله البجلي بدمشق قال : قال أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري : ... وقد ذاكرت دحيماً قول مالك، فرأى أن ذلك ليس للحديث إنما هو لأنه اتهمه بالقدر.

“Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Muhammad ‘Abdurrahman bin ‘Utsmaan bin Al-Qaasim Ad-Dimasyqiy dalam kitabnya kepada kami, ia berkata : Telah memberitakan kepada kami Abul-Maimuun Al-Bajaliy, kemudian mengkhabarkan kepada kami Al-Barqaaniy dengan qira’at, ia berkata : Telah memberitakan kepada kami Muhammad bin ‘Utsmaan Al-Qaadliy, ia berkata : Telah memberitakan kepada kami Abul-Maimuun ‘Abdurrahman bin ‘Abdillah Al-Bajaliy di Damaskus, ia berkata : Telah berkata Abu Zur’ah ‘Abdurrahman bin ‘Amr An-Nashriy : “… Aku menyebutkan kepada Duhaim perkataan Maalik, maka ia berpandangan bahwa hal itu bukanlah untuk hadits, karena ia telah menuduhnya (Ibnu Ishaaq) berpemahaman Qadariyyah”.[3]

c. Dalam riwayat yang lain :

أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي فيما أجاز لنا، وحدثنا ثقة سمعه منه قال : أنبأنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال : نبأنا جدي، قال : سمعت سعيد بن داود الزنبري قال : حدثني والله عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال : كنا في مجلس محمد بن إسحاق نتعلم، فأغفى إغفاءه ثم تنبه فقال : إني رأيت في المنام الساعة كأن إنساناً دخل المسجد ومعه حبل فوضعه في عنق حمار فأخرجه، فما لبثنا أن دخل المسجد رجل معه حبل حتى وضعه في عنق ابن إسحاق فأخرجه فذهب به إلى السلطان، فحله، قال ابن أبي زنبر : من أجل القدر.

Telah mengkhabarkan kepada kami Abu ‘Umar ‘Abdul-Waahid bin Muhammad bin ‘Abdillah bin Mahdiy riwayat yang ia ijinkan kepada kami (untuk menyampaikannya), dan telah menceritakan kepada kami seorang tsiqah yang ia mendengar darinya (Abu ‘Umar), ia (Abu ‘Umar) berkata : Telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Ya’quub bin Syaibah, ia berkata : Telah memberitakan kepada kami kakekku, ia berkata : Aku mendengar Sa’iid bin Daawud Az-Zanbariy, ia berkata : Telah menceritakan kepadaku – demi Allah – ‘Abdul-‘Aziiz bin Muhammad Ad-Daraawardiy, ia berkata : Kami pernah berada di majelis Muhammad bin Ishaaq untuk belajar. Lalu ia mengantuk sesaat dan kemudian (setelah terjaga) berkata : “Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku satu waktu dimana seolah-olah seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dengan membawa tali dan meletakkannya di leher keledai, lalu ia membawanya keluar”. Tidak lama setelah itu, seorang laki-laki yang masuk masjid dengan membawa tali dan meletakkannya (mengikatnya) di leher Ibnu Ishaaq. Lalu orang itu membawanya keluar untuk dihadapkan kepada sulthan. Lalu ia membukanya. Ibnu Abi Zanbar berkata : “Hal itu dikarenakan permasalahan qadar”.

d. Dalam riwayat yang lain :

أخبرنا الحسين بن علي الصيمري قال : نبأنا علي بن الحسين الرازي قال : نبأنا محمد بن الحسن الزعفراني قال : نبأنا أحمد بن زهير، قال : سمعت هارون بن معروف يقول : كان محمد بن إسحاق قدرياً.

Telah mengkhabarkan kepada kami Al-Husain bin ‘Aliy Al-Shiimariy, ia berkata : Telah memberitakan kepada kami ‘Aliy bin Al-Husain Ar-Raaziy, ia berkata : Telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Al-Hasan Az-Za’faraaniy,ia berkata : Telah memberitakan kepada kami Ahmad bin Zuhair, ia berkata : Aku mendengar Haaruun bin Ma’ruuf berkata : “Muhammad bin Ishaaq adalah seorang Qadariy (berpemahaman Qadariyyah”.

e. Dalam riwayat yang lain :

أخبرنا علي بن محمد بن الحسين الدقاق قال : قرأنا على الحسن بن هارون الضبي عن أبي العباس بن سعيد قال : نبأنا موسى بن هارون بن إسحاق قال : سمعت محمد بن عبد الله بن نمير يقول : وكان محمد بن إسحاق يرمى بالقدر، وكان أبعد الناس منه.
وقال ابن عيينة : اتهموه بالقدر.

Telah mengkhabarkan kepada kami ‘Aliy bin Muhammad bin Al-Husain Ad-Daqaaq, ia berkata : Kami membacakan kepada Al-Hasan bin Haaruun Adl-Dlabbiy, dari Abul-‘Abbaas bin Sa’iid, ia berkata : Telah memberitakan kepada kami Muusaa bin Haaruun bin Ishaaq, ia berkata : Aku mendengar Muhammad bin ‘Abdillah bin Numair berkata : “Muhammad bin Ishaaq dituduh sebagai Qadariy, padahal ia orang yang paling jauh dari hal itu”.

Telah berkata Ibnu ‘Uyainah : “Mereka menuduhnya sebagai Qadariy”.[4]

Tuduhan yang terkumpul dari beberapa riwayat di atas dapat dijawab sebagai berikut :

a. Riwayat Adz-Dzahabiy dibawakan dengan bentuk tamriidl (pasif) yang menunjukkan kelemahan riwayat.

Humaid bin Habiib yang menjadi perawi riwayat ini tidak ditemukan biografinya, sehingga dalam hal ini tidak bisa ditentukan kebenaran riwayatnya.

b. Riwayat Al-Khathiib ini, dalam sanadnya terdapat Muhammad bin ‘Utsmaan bin ‘Utsmaan bin Al-Hasan Al-Qaadliy An-Nashiibiy : “Pendusta (kadzdzaab)”.[5] Adapun Duhaim, ia adalah ‘Abdurrahman bin Muhammad Al-Asadiy; ia mempunyai hadits-hadits palsu (maudlu’).[6]

c. Riwayat ini, dalam sanadnya terdapat Sa’iid bin Daawud Az-Zanbariy, seorang yang dla’iif.[7]

d. Riwayat ini, dalam sanadnya terdapat Ahmad bin Zuhair, seorang yang dinisbatkan juga sebagai Qadariy. Kemungkinan, jika riwayat ini shahih – maka penyebutan ini hanyalah untuk memperbanyak orang-orang yang tertuduh sebagai Qadariy.[8]

e. Riwayat ini, telah berkata Muhammad bin ‘Abdillah bin Numair yang menafikkan Ibnu Ishaq sebagai seorang Qadariy.[9] Adapun perkataan Ibnu ‘Uyainah, maka tidak menunjukkan kebenaran tuduhan kepada Ibnu Ishaaq sebagai seorang Qadariy. Akan tetapi ia menjadikan tuduhan sebagai tuduhan yang tidak populer (mabniyyatun lil-majhuul).

Ibnu Sayyidin-Naas membela Ibnu Ishaaq atas tuduhan tersebut dengan perkataannya :

قلت : أما ما رمي به من التدليس والقدر والتشيع فلا يوجب رد روايته ولا يوقع فيها كثير وهن.... وكذلك القدر والتشيع لا يقتضي الرد إلا بضميمة أخرى ولم نجدها ها هنا.

“Aku katakan : Adapun apa-apa yang dituduhkan padanya berupa tadliis, (menafikkan) qadar, dan tasyayyu’ tidaklah berkonsekuensi menolak riwayatnya dan menjatuhkannya kepada banyak kelemahan…. begitu pula (tuduhan penafikan) qadar dan tasyayyu’ tidaklah menuntut adanya penolakan (riwayat), kecuali adanya keterangan yang lain, dan itu tidak kami temukan di sini”.[10]

Wallaahu a’lam.

[Abul-Jauzaa’ – disadur dari buku Ittihaamaat Laa Tustbat karangan Asy-Syaikh Sulaiman bin Shaalih Al-Khurasyiy, hal. 177-180; Maktabah Ar-Rusyd, Cet. 1/1425, Riyadl, KSA].

[1] Taariikh Baghdaad, 1/220.

[2] Miizaanul-I’tidaal, 3/472.

[3] Taariikh Baghdad 1/223 dan Siyaru A’laamin-Nubalaa’ 7/42.

[4] Taariikh Baghdaad 1/225-226 dan Siyaru A’laamin-Nubalaa’ 7/43.

[5] Taariikh Baghdaad, 3/51.

[6] Lisaanul-Miizaan, 2/429, 3/433, 5/146.

[7] Al-Kaasyif 1/284, Miizaanul-I’tidaal 2/133, dan Taqriibut-Tahdziib 1/194.

[8] Lisaanul-Miizaan, 1/174.

[9] Siyaru A’laamin-Nubalaa’, 7/43.

[10] Siyaru A’laamin-Nubalaa’, 7/52.


Senin, 14 Desember 2009

Kitab Hayatush Shohabah

Penjelasan kitab hayatush shohabah 3 jilid oleh Maulana Ahmad Lat
Tuan-tuan yang mulia,
Usaha yang kita buat ini, semirip-mirip yang kita boleh buat dengan sunnah Baginda s.a.w dan sebanyak mungkin yang kita boleh buat mengikut apa yang terkandung di dalam kitab suci Allah s.w.t iaitu Al-Quran, maka sebanyak itulah keselamatan kita dan kemajuan kita. Oleh itu, ramai orang minta Maulana Yusuf rah tuliskan satu kitab usul. Beliau kata, “Kalau saya tulis kitab usul, yang akan baca kitab itu hanyalah orang-orang yang menjadi pengikut saya atau orang-orang yang terlibat dalam usaha ini, orang-orang yang ada kepercayaan terhadap saya, mereka sahaja yang akan baca, yang lain tidak akan baca, walhal usaha ini adalah usaha yang datang daripada kehidupan sahabat, kerana Allah s.w.t telah jadikan sahabat-sahabat sebagai contoh dan teladan untuk umat, untuk semua kemanusiaan, dijadikan contoh dan teladan, dan apa yang Allah tekankan dalam kitab suci menjadi satu undang-undang untuk mereka.
Oleh itu, saya tulis hayatus sahabah”.
Maulana Ahmat Lat kata,“Sedaya upaya saya, setakat mungkin dengan masa yang ada, akan terangkan pada tuan-tuan kisah hayatus sahabah”. Hayatus sahabah ialah kehidupan suci murni atau kehidupan orang-orang yang Allah s.w.t jadikan contoh dan teladan untuk kita. Segala usul dan adab akan datang daripada kehidupan mereka, tidak perlu lagi apa-apa usul dan adab dari aspek-aspek lain. Daripada hayatus sahabah, kehidupan para sahabat itulah akan datang adab dan usul. Sesiapa yang dapat ikut cara mereka, sebanyak itulah keselamatan dia dan sesiapa yang tidak ikut cara itu, tiada apa-apa kepastian/jaminan samada dia akan buat benda yang betul atau tidak.
Tuan-tuan yang mulia,
Hayatus sahabah dihimpun dan ditulis dalam 3 jilid. Ketiga-tiga jilid adalah satu keajaiban, kerana sehingga sekarang belum ada dalam sejarah percetakan satu kisah dengan cara itu ditulis. Pembukaan kitab itu, ayat pendek yang ditulis oleh Maulana Yusuf rah. mahfumnya ialah, “Ini ialah riwayat kisah orang-orang yang sudah membenarkan diri mereka dan janji-janji mereka dengan Allah s.w.t. Mereka syahid untuk Allah atau mereka sedang mencari-cari kesyahidan untuk Allah s.w.t”
Tuan-tuan yang mulia,
Pembukaan kitab dengan ayat tadi dan kesudahan kitab pula ditulis dengan kisah-kisah tentang bantuan-bantuan Allah s.w.t kepada para sahabat. Antara ayat pertama dan kisah bantuan dari Allah, dalam 3 jilid, dipaparkan kisah-kisah kehidupan sahabat dan maksud daripada kehidupan itu hanya satu iaitu orang-orang dapat melihat dan usahakan sehingga mereka benar-benar dapat bantuan ghaib Allah s.w.t. Mereka usahakan atas diri mereka dan jadikan sahabat sebagai contoh dan teladan sehingga Allah s.w.t akan turunkan kepada mereka bantuan-bantuan ghaib Allah s.w.t dan orang-orang bukan Islam, bila mereka lihat bantuan-bantuan ghaib Allah s.w.t diturunkan kepada orang-orang Islam, maka dengan sendirinya mereka lihat kehidupan suci murni orang-orang Islam, mereka akan teringin masuk Islam, memang kehidupan ini kehidupan yang paling baik sekali. Bila mereka lihat bantuan ghaib Allah s.w.t, dengan sendirinya mereka akan datang kepada orang Islam dan mahu terima agama Islam kerana mereka juga mahu bantuan ghaib untuk mereka juga.
Tuan-tuan yang mulia,
Dalam kisah terakhir hayatus sahabah, kisah Hercules yang gagah perkasa, kerajaan yang besar, tentera yang beratus ribu, akhirnya bertempur dengan tentera Islam dan telah hancur lebur tentera Hercules. Bila laporan sampai kepadanya bahawa tenteranya telah kalah, dia hairan dan panggil pegawai-pegawai atasan tentera. Mereka datang dan dia mula tanya pada mereka. Dia mula dengan jawatan kecil, mula dari bawah hingga ke atas. Dia tanya, “Mengapa kita kalah? Apa yang kamu lihat dikalangan mereka”. Bilangan mereka sedikit – ya! Bilangan kita ramai – ya! Senjata kita banyak – ya! Senjata mereka kurang – ya! Macam mana kita boleh kalah? Orang pertama jawab, bila mereka hendak melaksanakan apa yang terkandung dalam syariat mereka, mereka amalkan perintah-perintah itu dengan penuh kesungguhan, mereka ambil berat untuk melaksanakan amalan-amalan itu dengan sebaik mungkin, solat dan amalan-amalan yang lain. Orang kedua kata, apa yang orang pertama cakap tadi semuanya betul, saya pernah lihat satu perkara lagi, iaitu sebagaimana mereka jaga, ambil berat amalkan kehendak-kehendak agama mereka dengan begitu baik, dengan begitu sempurna, begitu juga mereka ambil berat dan jaga-jaga diri mereka daripada perkara-perkara yang dilarang dalam agama mereka. Kalau mereka ambil berat untuk bersungguh-sungguh dalam solat, begitu juga mereka ambil berat dan bersungguh-sungguh tidak akan cakap bohong. Kalau mereka ambil berat dan bersungguh-sunguh dalam puasa mereka, paling sempurna, paling baik, begitu juga mereka ambil berat supaya mereka tidak mengumpat sesiapa dsbnya. Pendek kata, mereka ambil berat dalam suruhan-suruhan Allah s.w.t dan bersama dengan itu, mereka ambil berat yang sama, kesungguhan yang sama, dalam meninggalkan larangan-larangan Allah s.w.t.
Tuan-tuan yang mulia,
Selepas itu, Hercules panggil orang yang ketiga, ketua angkatan perang dan tanya apa pendapat kamu? Kedua-dua orang pertama dan kedua tadi betul. Kenapa kita kalah? Kita sudah ada semua persiapan. Pada pendapat saya mereka menang dengan bantuan Allah s.w.t, bantuan ghaib kepada mereka. 2 perkara tadi yang menyebabkan mereka dapat bantuan Allah s.w.t di mana mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan suruhan-suruhan agama dan mereka begitu berhati-hati, berjaga-jaga dalam larangan-larangan agama mereka. Sebab itulah mereka menang. Bersama-sama itu ada satu sifat lagi di mana bila bertempur, tentera orang-orang Islam ini, setiap daripada mereka mahu maju ke hadapan. Dia mahu dahulukan diri dia daripada kawan dia manakala tentera kita pula tolak kawan ke hadapan. Mereka tolak kawan ke belakang dan diri sendiri pergi ke depan, itulah sebab kita kalah.
Selepas mendengar semua cerita itu, Hercules kata, jika apa yang semua kamu kata ini betul, amalkan segala perintah dan suruhan Allah s.w.t dan tinggalkan segala apa yang dilarang dan bersungguh-sungguh hendak beri nyawa dalam apa yang hendak di buat, jadi dalam dunia ini tidak akan ada mana-mana kekuatan yang boleh menahan kemarahan mereka.
Tuan-tuan yang mulia,
Mungkin tuan-tuan pernah dengar, kalau terbaca nasihat yang tertulis atas dinding pun, ambillah nasihat itu, ia akan memberi menafaat kepada kamu. Siapa yang bagi nasihat ini kepada kita? Musuh Islam. 3 perkara ini dicakap oleh musuh Islam, laporan ini diberi oleh musuh Islam kepada musuh Islam. Dalam keadaan begini pun, apa yang mereka cakap, kita dapat satu nasihat yang begitu besar di mana memang sebenarnya itulah perkara yang asal sekali untuk dapatkan kejayaan. 3 perkara : Pertama, Buat apa yang disuruh oleh Allah s.w.t. Kedua, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah s.w.t. Ketiga, Apa juga takazah yang datang, masa itu, depankan diri, jangan cuai, jangan malas. Takazah mungkin pada masa itu takazah zikir, infradi amal, baca Quran dsbnya, boleh jadi takazah usaha tempatan, boleh jadi takazah keluar dijalan Allah s.w.t, apa juga takazah agama yang datang pada masa itu, disitu kita depankan diri kita, kita bersungguh-sungguh, jangan kita malas, ini pasti dan pasti kejayaan akan diberi oleh Allah s.w.t.
Tuan-tuan yang mulia,
Bila kita buat 3 perkara ini, bantuan ghaib yang datang daripada Allah s.w.t, begitu rupa sehingga musuh-musuh Islam pun akan nampak bantuan itu. Maulana tanya, dalam hati tuan-tuan ada atau tidak keinginan supaya tuan-tuan dapat lihat bantuan ini? Kisah ini adalah kesudahan daripada hayatus sahabah. Semua cerita ada kesudahannya tetapi hendak cari kesudahan, perlu ada permulaannya. Maksud daripada kesudahan ialah tempat kita kena tuju dan tahap yang kita kena capai.
Tuan-tuan yang mulia,
Kita tidak inginkan apa-apa dalam dunia ini, kita tidak mahu negara, kita tidak mahu kerajaan, kita tidak mahu harta, kita tidak mahu jawatan dsbnya, kita tidak mahu apa-apa pun, itu semua bukan maksud dan hajat kita. Maksud dan hajat kita hanya satu sahaja iaitu bagaimana kita dapat usaha supaya bantuan Allah s.w.t turun atas muka bumi ini, supaya mangga kejahilan, mangga kesesatan dapat dibuka oleh kunci-kunci hidayat atas setiap jiwa yang belum diberi hidayat oleh Allah s.w.t. Itulah keinginan kita yang sepatutnya.
Tuan-tuan yang mulia,
Allah s.w.t ambil kerja daripada oang-orang di mana hati mereka, mereka kosongkan daripada setiap jenis keinginan. Tidak ada apa-apa keinginan, tidak ada apa-apa kemahuan, tidak ada apa-apa benda yang diidam-idamkan, apa pun tidak ada dalam hatinya, dalam hatinya hanya ada satu perkara sahaja iaitu bagaimana Allah s.w.t dapat masukkan hidayat dalam setiap hati manusia di atas muka bumi ini. Apa yang diceritakan tadi ialah kesudahan iaitu bntuan Allah s.w.t, keinginan yang kita hendak capai supaya setiap orang dapat hidayat, itu adalah kesudahan, kesudahan dalam kisah hayatus sahabah. Sebelum itu ada 3 jilid yang penuh dengan kisah-kisah bagaimana hendak capai perkara tersebut. Kata maulana, saya tamsilkan 3 jilid itu seperti mana satu lautan yang mempunyai ombak yang besar. Tuan-tuan tinggal di satu negara yang dikelilingi oleh lautan, oleh itu tuan-tuan lebih mudah hendak faham. 3 jilid ini, adalah satu lautan dengan ombak yang begitu hebat. Sesiapa yan hendak turun ke dalam ombak itu, dia kena sediakan diri dia terlebih dahulu. Kenapa? Pakaian malam lain, pakaian siang lain, pakaian kerja lain, pakaian untuk berenang pun lain. Untuk berenang dalam lautan kena pakai pakaian yang special. Ayat yang Maulana Yusuf rah. tulis pada permulaan kitab, yang maulana baca tadi itu, ayat itu sebenarnya adalah pakaian, pakaian untuk orang yang hendak masuk ke dalam lautan ini, dan dia hendak berenang dan berenang dan berenang sehingga datang bantuan dari Allah s.w.t. Mereka punya keinginan satu sahaja. Apa keinginan mereka? Keinginan mereka ialah, pertama, hendak syahid, dan kedua, menunggu hendak syahid. Hidup kita daripada sekarang ini, tidak harus ada apa-apa idaman lagi, tidak harus ada apa-apa keinginan, tidak harus ada apa-apa keseronokan lagi, semua tidak perlu ada, keinginan kita cuma satu sahaja iaitu bagaimana setiap orang di atas muka bumi ini, dapat hidayat dari Allah s.w.t dan bagaimana saya usaha, saya usaha, saya usaha, sehingga saya dapat rasa dan mati syahid di jalan Allah s.w.t .
Oleh itu, semua pakaian yang tuan-tuan pakai sekarang perlu ditanggalkan dahulu. Apa pakaian kita? Saya seorang doktor, saya seorang lawyer, saya seorang peniaga, saya orang Kuala Lumpur, saya orang Johor Bahru, saya orang Malaysia, dsbnya, ini semua pakaian-pakaian kita. Semua pakaian-pakaian ini kena ditanggalkan dahulu. Saya sebagai suami, saya bapa kepada anak, saya pemilik kepada kedai, ini semua kena ditinggalkan. Buang semua pakaian dan lepas itu kena pakai pakaian special, satu bawah, satu atas iaitu saya ialah hamba Allah dan umat Baginda s.a.w.
Sebagai hamba kepada Allah s.w.t, saya akan melaksanakan segala perintah-perintah Allah s.w.t, cara yang dikehendaki oleh Allah s.w.t, cara Baginda Muhammad s.a.w dan kerana saya adalah umat kepada Baginda s.a.w, sebagai umat, saya akan jadikan kerisauan Baginda sebagai kerisauan saya, fikir Baginda sebagai fikir saya, rintihan Baginda sebagai rintihan saya, segala keinginan dan kehendak Baginda sebagai keinginan dan kehendak saya, dengan niat dan semangat inilah baru kita boleh mula buat kerja.
Tuan-tuan yang mulia,
Dalam jilid yang pertama, kisah-kisahnya adalah berkenaan mujahadah, bagaimana bila sahabat mula buat usaha, mereka didatangi kesusahan, ketiadaan makanan dan minuman, ketiadaan pakaian, ketiadaan serba-serbi, macam-macam kesusahan, macam-macam penderitaan, semuanya datang kepada para sahabat bila mereka mula buat usaha agama Allah s.w.t. Inilah permulaan dalam kerja. Sahabat kata, kebaikan demi kebaikan, atau dalam kebaikan ada kebaikan yang lebih baik, kebaikan yang macam itu pun kami dapat dalam keadaan di mana semua keadaan bertentangan dengan diri, bertentangan dengan nafsu, dalam itulah kami dapat kebaikan yang paling banyak sekali.
Dalam jilid pertama, semua adalah kisah-kisah dakwah. Dalam proses kisah-kisah dakwah, kesukaran dan masalah dihadapi oleh sahabat-sahabat. Bagaimana kesukaran yang datang kepada Bilal r.a, kepada Khabab r.a, kepada keluarga Ammar b. Yasir r.a, kepada Abu Bakar siddiq r.a, dan sahabat-sahabat yang lain, bermacam-macam kesusahan, penderitaan datang. Adakah mereka ini orang-orang yang tidak baik, adakah mereka rampas harta orang, adakah mereka rampas tanah orang, adakah mereka telah buat sesuatu kepada orang dan dibalas dendam, tidak!
Satu keburukan pun mereka tidak buat, mereka hanya buat satu amalan iaitu mereka dakwah manusia kepada agama Allah s.w.t. Itu sahaja yang mereka buat.
Tuan-tuan yang mulia,
Bila penderitaan dan kesusahan yang dihadapi oleh para sahabat sampai ke satu kemuncak, di mana sukar hendak tahan lagi, sehingga mereka minta bantuan dari baginda s.a.w dan apa yang diberitahu kepada mereka iaitu, bersabarlah dan Baginda s.a.w beritahu kehidupan dalam dunia ini singkat sahaja. Allah s.w.t akan beri kelapangan dan keluasan di akhirat. Bila sahaja datang penderitaan, maka Baginda s.a.w akan sentiasa beritahu pada mereka kelapangan dan keluasan akhirat. Begitu juga, maulana baca syair, beberapa rangkap, maksudnya lebih kurang, bila sahaja kamu didatangi dengan penderitaan dan kesusahan, kamu bayangkanlah surah alamnasrah, di mana setiap kesempitan ada keluasan. Antara 2 kesempitan akan ada keluasan. Macam mana susah payah dalam dunia ini pun, sekiranya kita berada atas agama Alah s.w.t, atas usaha agama Allah s.w.t, pasti dan pasti kepuasan dan kelapangan hidup untuk selama-lamanya yang akan diberi kepada kita di akhirat esok.
Sahabat-sahabat pun manusia juga. Dalam penderitaan mereka, keseronokan dan kelazatan yang mereka rasai tidak dapat dirasa oleh orang lain di tempat yang paling baik sekali, sepertimana dalam tangisan mereka di waktu malam, penderitaan yang mereka rasa dan dalam penderitaan itu ada keseronokan yang tidak dapat dirasai oleh orang yang minum arak pada masa itu. Dalam tangisan mereka pada Allah s.w.t, keseronokan dan tangisan yang mereka rasa tidak dapat tidak rasai oleh mereka yang makan sajian-sajian istana, walau bagaimanapun sahabat-sahabat adalah manusia juga. Setiap perkara ada kesudahan. Sabar dalam menanggung penderitaan dan kesusahan pun ada satu tahap, dimana lebih daripada tahap itu, mereka pun tidak boleh terima. Bila mereka tidak boleh terima lebih daripada itu, Allah s.w.t pun tidak akan memberi lebih daripada itu dan pada masa itulah akan sampai, waktu-waktu dimana bantuan ghaib Allah s.w.t akan datang. Tentang perkara itu, Maulana Yusuf rah. pernah menulis iaitu ayat yang Maulana baca tadi, ambiya a.s pun, dimana kesabaran dan ketabahan mereka berada diperingkat yang paling tinggi bila dibandingkan dengan manusia-manusia lain, mereka juga ada satu tahap dimana lebih daripada itu mereka pun tidak boleh terima, tidak boleh buat apa-apa, tidak ada apa-apa perkara yang boleh bantu lagi dan bila tidak ada apa-apa kebendaan yang boleh bantu hamba-hamba Allah lagi khususnya ambiya a.s, masa itulah Allah s.w.t akan buka pintu ghaib pada mereka dan perkara yang sama jadi pada sahabat-sahabat iaitu bila sabar mereka sudah tidak boleh buat apa-apa, tidak ada kebendaan yang boleh bantu mereka, masa itu Allah s.w.t buka pintu ghaib pada mereka dan bantuan yang datang pada mereka begitu hebat dan begitu dahsyat.
Tuan-tuan yang mulia,
Bila-bila masa pun, Allah s.w.t telah jadikan beberapa orang sebagai asbab untuk sebarkan hidayat, yang tuan-tuan lihat sekarang ini, ramai orang yang ada, di seluruh dunia kerja sedang berjalan, bukan semua orang datang serentak, sama seperti ambiya a.s, mana-mana waktu pun biasanya nabi akan diutus seorang sahaja pada satu masa, dia akan buat usaha seorang diri, selepas itu beberapa orang akan jadi pengikutnya dan selepas itu akan mula bertambah. Begitu juga dengan kedatangan baginda s.a.w, kehidupan di kota Mekah, begitu lama, beberapa tahun, yang datang jadi kawan kepada baginda, terima agama, sedikit sahaja, dalam keadaan sembunyi, dsbnya. Selepas 13 tahun, berhijrah ke Madinah, di situ bilangan bertambah, lelaki dan wanita sehingga menjadi satu golongan yang besar. Begitu juga di mana-mana waktu, di mana-mana tempat, akan ada cara itu tetapi bila mula-mula usaha dibuat, ada beberapa orang akan datang dan mereka akan beri pengorbanan dengan ikhlas dan orang yang beri pengorbanan dengan ikhlas, maka Allah s.w.t akan jadikan mereka sebagai tunjang, sebagai asas dan gunakan mereka untuk sebarkan hidayah ke tempat-tempat lain. Begitu juga, di mana-mana zaman, di mana sahaja bila ada beberapa orang yang buat usaha dengan ikhlas dan semangat serta niat mereka, tidak mahu apa-apa, tidak ada apa-apa keinginan, tidak ada apa-apa jasbah dalam diri mereka selain hidayah Allah s.w.t. Bila mereka buat usaha, Allah s.w.t jadikan mereka sebagai asbab untuk sebarkan hidayah ke tempat lain.
Tuan-tuan yang mulia,
Bila usaha dibuat di satu tempat, orang mula bertambah sedikit demi sedikit, ramai orang sudah mula buat kerja dan yang datang buat kerja, datang dengan bermacam-macam kemampuan, kebolehan, istiqdat mereka berbeza-beza, sehingga baginda s.a.w bersabda, setiap manusia seperti satu lombong, lombong emas, lombong perak, lombong berlian. Istiqdat dan kemampuan semua orang adalah bernilai, nilai berbeza-beza, bermacam-macam kemampuan dan kebolehan, macam itulah manusia, bila orang-orang seperti ini ramai telah berkumpul dan buat usaha, maka mereka akan didatangi ujian-ujian. Apa ujian pertama? Ujian pertama ialah siapa hendak jadi ketua. Antara ramai-ramai ini siapa punya cakap akan diikuti. Inilah ujian pertama.
Tuan-tuan yang mulia,
Bila-bila pun dan di mana-mana pun, bila ramai telah berkumpul dan berhimpun maka ujian pertama ini datang. Allah s.w.t tunjukkan jalan macamana hendak lulus ujian ini. “waman ahsanuqaulam mimman daa illallah…..” , Hadzratji rah. kata dalam ayat ini Allah s.w.t beritahu 3 perkara. Pertama, satu orang sebagai umat baginda s.a.w, dia kena fikir alami, fikir seluruh dunia macamana usaha boleh dibuat di seluruh dunia. Selepas fikir itu jangan lupa diri sendiri. Diri sendiri lalai, muamalat tidak betul, muasyarat tidak betul, jual-beli tidak betul, akhlak tidak betul, pergaulan tidak betul, Quran tidak jaga, zikir tidak jaga, amalan infradi tidak jaga, diri sendiri lalai, cuma fikir seluruh alam, bentuk jemaah, orang ini adalah orang yang cacat dalam usaha dakwah.
Satu orang lain pula, begitu jaga tentang dirinya, jaga solat jemaah, jaga amal infradi, zikir, Quran, akhlak, muasyarat, muamalat, semua jaga tetapi langsung tidak ada fikir apa sedang jadi di dunia, apa takazah di tempat lain, orang macam inipun adalah adalah orang yang cacat, dakwah yang cacat.
Kalau ada orang buat kedua-dua dengan sempurna, dalam fikir sempurna, dalam usaha sempurna, bentuk jemaah, buat semua kerja, hantar jemaah dsbnya, selepas itu dapat jaga pula diri dia, muasyarat, muamalat, akhlak, Quran, zikir, solat, semua dapat dijaga. Apa yang akan selamatkan dia, dia berkata, “Saya seorang Islam yang biasa sahaja”.
Perkara yang ketiga, saya seorang Islam yang biasa, saya tidak layak dijadikan syura, saya tidak layak bagi pandangan, saya tidak layak untuk diutuskan ke mana-mana, saya tidak layak diminta syor, dsbnya, saya seperti orang biasa sahaja, saya terus akan buat kerja saya, sepertimana yang saya buat, dan tidak perlu saya jadi syura, tidak perlu saya jadi ahli mesyuarat, tidak perlu saya dimuliakan, tidak perlu saya dihormati, tidak perlu saya diberi jawatan, tidak perlu saya diberi penghargaan, sifat itu kita kena usahakan, barulah kita akan selamat, barulah dakwah kita akan jadi dakwah yang sempurna. Bila orang ramai kumpul, bila ujian pertama datang, biasanya apa akan jadi? Hadzratji rah. beritahu ujian pertama, ialah kebanggaan diri “I’m somebody”. Ramai orang buat kerja, tetapi orang ini telah buat keputusan tentang kedudukan dia sendiri, tentang kemampuan dan kebolehan dia. Andaian dia ialah bayan dia bagus, bayan dia berkesan, kerja dia bagus, pengorbanan dia hebat, oleh kerana itu, orang punya tingkah laku dengan saya patutlah mereka jaga saya punya harga, saya punya kedudukan, mereka harus jaga. Bila mereka hendak berhubung dengan saya, hendak bercakap dengan saya, bila apa-apa kerja hendak dibuat, mereka haruslah pentingkan saya, minta pandangan saya. Dia telah buat keputusan tentang kedudukan diri dia, orang lain tidak tahu tentang keputusan itu, mereka ingat kita sama-sama buat usaha maka semua orang biasa sahaja dengan dia, mereka pun bagi pandangan, kebetulan pandangan itu bertentangan dengan pandangan dia dan kadang-kadang dia cakap sesuatu, perkara itu tidak diterima dan dia jadi geram, dia geram dengan semua orang lebih-lebih lagi orang buat keputusan tidak ikut pandangan dia. Dia akan kata orang ini musuh saya, apa saya cakap semua tidak mahu terima, syor saya tidak diterima. Lama-kelamaan semua nampak musuh kerana orang tidak muliakan dia sepertimana dia selayaknya dimuliakan. Dia telah buat keputusan tentang kedudukan diri dia sendiri yang mana orang lain tidak tahu tentang keputusan itu. Bila manusia ada sifat ini, siapa yang paling seronok? Syaitan meloncat-loncat dengan keseronokan sepertimana tuan-tuan masak nasi, nasi meloncat-loncat semasa mendidih atau semasa rebus telur atau ubi kentang, begitulah juga syaitan meloncat-loncat keseronokan.
Sebenarnya keadaan ini sama seperti satu orang yang keluar daripada rumah dia, dia ambil masa yang lama untuk hias diri, pakai seluar, pakai baju, tengok matching atau tidak, tukar lagi, cream rambut, bedak, spray sana, spray sini, banyak masa sudah diambil untuk menghias diri, bawa briefcase, jalan dengan satu gaya/stail, I’m somebody, masuk pejabat, dia andaian diri dia somebody dikalangan orang ramai tetapi orang ramai pula tidak tahu dia somebody dan buat tidak kisah dengan dia, itulah keadaan dalam usaha kita bila jadi somebody.
Tuan-tuan yang mulia,
Semoga Allah s.w.t selamatkan kita semua dengan penyakit somebody ini. Bila penyakit ini datang, ia akan bawa penyakit hati, bila datang penyakit hati, semua sifat-sifat terkutuk, terburuk akan masuk dalam hati, iri hati, hasad, dengki, ini semua anak-anak kecil. Selepas itu datang pula mengumpat, ghibah, fitnah, sangka buruk, cerita sini, cerita sana kelemahan dan keburukan orang, ini semua penyakit-penyakit pada sifat utama tadi. Ulamak beritahu, dosa hati lebih besar dari dosa badan. Bila satu manusia cakap bohong, orang lain akan tegur, kenapa cakap bohong, dia pun sedar dan istighfar. Kalau dia istighfar dan taubat dengan betul maka Allah s.w.t ampunkan dosa dia. Dia buat apa-apa benda yang buruk dengan tangan dia dsbnya, orang akan tegur dan dia boleh beristighfar dan bertaubat kerana dia tahu ini benda yang tidak betul. Dosa hati, perasaan, sangka buruk, hasad, iri hati, dengki terhadap orang, mengumpat dan ceriat buruk orang, dia tidak anggap itu dosa. Dia tidak anggap benda yang dia buat itu tidak betul, malah dia bangga lagi, dia bagus dan orang lain teruk. Dia tidak tahu benda itu dosa, dia tidak sedar benda itu dosa, dia tidak anggap perkara itu dosa dan dia tidak dapat kesempatan untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah s.w.t.
Tuan-tuan yang mulia,
Bila sifat-sifat ini datang dalam diri manusia, tidak kira siapa sahaja, sifat-sifat ini, iri hati, hasad, dengki, fitnah, mengumpat, cerita buruk orang, bawa mulut, kalau salah satu daripada sifat buruk ini ada pada manusia, tidak kira apa usaha yang dia buat, maka bukannya bantuan Allah akan datang tetapi kemurkaan Allah yang akan datang. Orang sudah buat usaha, dan orang inilah diharapkan supaya mereka akan jadi asbab dan Allah s.w.t akan jadikan mereka sebagai tunjang atau asbab dan atas usaha mereka Allah akan bawa hidayah dan akan sebarkan hidayah tetapi sekarang mereka sudah ada keburukan macam ini, maka bukan bantuan Allah akan datang tetapi sebaliknya kemurkaan Allah yang akan datang.
Maulana beri satu tamsil, si buta mengisar dan anjing betina lesapkan. Apa maksudnya? Maksudnya ialah seorang tua buta, dia diberi beras atau gandum untuk dikisar untuk buat roti, sedang dia mengisar, dia buta, dia tidak nampak, kisaran jatuh ke bawah dan anjing betina datang dan makan/lesapkan. Anak orang tua buta itu tanya, “Mak sudah kisar?” Jawab mak, “sudah”. Tanya anak, “di mana?” Jawab mak, “ada di sini”, sebenarnya semua tidak ada, apa pun tidak ada. Begitu juga sifat-sifat buruk ini, andaian dia, dia sedang maju dalam usaha, tetapi akibatnya jadi macam kes kisar tadi, dimana bukan dia yang maju, kerana perasaan iri hati dan dengki, semua amalan yang dia buat, semua tidak diterima oleh Allah s.w.t. Kerana keburukan itu Allah s.w.t hantar lagi bala dan dosa atas dia. Bagaimana pula orang ini yang sepatutnya dijadikan asbab untuk turunkan bantuan Allah, sekarang ini dia sudah mempunyai dosa, oleh itu macamana hidayah akan tersebar.
Insya’Allah tuan-tuan yang mulia, bila tuan-tuan datang sini tahun depan, saya akan bagitahu cara bagaimana hendak selamatkan diri daripada ujian pertama tadi. O.K atau hendak sambung? Sambunggggg….
Maulana kata, “apa tuan-tuan hendak bagi saya?” Sekarang baju berenang sudah pakai atau belum?”
Tuan-tuan yang mulia,
Baginda s.a.w, beliau telah ajar segala-galanya kepada kita. Beliau ajar satu doa, “Ya Allah, biarlah aku ini dipandang rendah dalam pandangan saya sendiri, dan biarlah pada pandangan orang lain, saya dipandang mulia”. Cari masa lapang, latih diri iaitu saya ada kelemahan-kelemahan dan kawan-kawan lebih baik dari saya. Setiap masa, pandang kawan-kawan dan cari kebaikan mereka, setiap orang mesti ada kebaikan, cari kelemahan sendiri, kita mesti ada kelemahan. Ini adalah satu cara paling mujarab untuk keluarkan kita daripada ujian pertama tadi.
Perkara tersebut, baginda s.a.w amal sendiri, bukan hanya mengajar. Baginda buat sendiri untuk diri baginda supaya kita dapat diajar. Doa, baginda selalu baca doa itu. Satu bab dalam hadith, tentang kemuliaan/keunggulan sahabat, keunggulan-keunggulan sahabat, kebanyakkannya diceritakan oleh baginda s.a.w sendiri. Abu Bakar, begitu punya kemuliaan dan kebaikan dia. Usman, dia telah buat satu perkara, macam ini punya kebaikan, selepas ini bila kita sebut mana-mana dosa pun, Allah s.w.t tidak akan hukum dia. Umar, dia punya kebolehan, dia punya kemampuan, kalau pintu nabuwah masih terbuka, dia akan jadi nabi selepas aku. Sahabat-sahabat yang lain juga, penuh kitab hadith dengan kebaikan dan kemuliaan sifat-sifat yang baik yang disebut oleh baginda s.a.w kepada orang lain. Kenapa? Kerana baginda s.a.w nak ajar kita, hendak ajar kita bagaimana kita hendak hidup sama-sama dengan sahabat-sahabat dan kawan-kawan kita. Kalau kita buat demikian, apa akan terjadi? Pertama, Allah s.w.t akan wujudkan dalam diri kita, sifat tawadduq, sifat rendah diri. Kedua, ceritakan kebaikan orang, langsung tidak cerita keburukan orang, dengan sendirinya perasaan kasih sayang, cinta akan wujud dikalangan kita. Kedua-dua perkara ini akan dapat dihasilkan melalui cara yang diajar oleh baginda s.a.w.
Tuan-tuan yang mulia,
Banyak perkara yang hendak dicakap, tetapi masa tidak ada. Di mana tempat tuan-tuan buat usaha, supaya tuan-tuan dapat jaga penyatuan hati, ijtimaiyat, kesatuan. Kesatuan sangat penting, sebagai contoh, tuan-tuan tahu penyapu? Penyapu dibuat daripada apa? Lidi. Apa kekuatan lidi? Tiada kekuatan. Satu lidi, hendak sapu apa-apa pun kemungkinan besar lidi itu sendiri akan patah, tidak dapat bersihkan apa-apa. Tetapi bila lidi-lidi ini dapat disatukan, jadi penyapu, maka kita boleh sapu apa-apa sahaja. Begitu juga sekiranya tuan-tuan buat usaha dengan ijtimaiyat, dan perkara ini amat penting sebab tidak ada sesiapa antara kita di sini atau di mana-mana yang boleh kata saya sudah menyempurnakan hak usaha dakwah. Ertinya saya punya kemampuan dan kebolehan begitu punya hebat, saya sudah menunaikan hak usaha dakwah, tidak ada siapa antara kita boleh kata begitu, maksudnya kita semua kamzur, kita semua lemah, lemah kita macam lidi tetapi kalau kita bersatu, kita akan jadi penyapu. Bila jadi penyapu, segala keburukan-keburukan dalam masyarakat yang datang dalam muamalat, dalam muasyarat, dalam akhlak, dalam ibadat, apa-apa keburukan yang ada , semua akan dapat disapu bersih, oleh usaha orang-orang yang buat dengan satu hati.
Contoh, negara tuan-tuan, usaha ada di seluruh negara, universiti, kolej, di rumah-rumah, semua ada, tuan-tuan sendiri boleh lihat, natijah yang Allah s.w.t bawa kepada kita. Di tempat di mana anak-anak perempuan kita pergi belajar, mereka belajar sebenarnya bawa kebanggaan dalam kebogelan, pergi ke universiti, dan keluar dari universiti dengan tutup aurat. Pergi tidak tutup aurat, keluar universiti tutup aurat. Inilah kebersihan muasyarat, banykalah perkar-perkara yang lain. Perkara-perkara ini amat penting, macamana pun, memang kita semua lemah, hendak cerita orang punya keburukan memang ada, kerana kita semua lemah, bila buat kerja dengan satu hati, dengan kasih sayang, Allah s.w.t akan gunakan kita, lidi-lidi yang lemah ini, untuk bersihkan muasyarat kita, bersihkan negara-negara daripada segala jenis keburukan.
Akhir sekali, hadith Rasulullah s.a.w, “kamu tidak akan masuk syurga, sehingga kamu jadi mukmin, kamu tidak akan jadi mukmin selagi kamu tidak berkasih sayang antara satu sama lain”. Kalau hendak masuk syurga, kena jadi mukmin, hendak jadi mukmin, kena sayang menyayangi. Sifat sayang-menyayangi ini aialah sebenarnya pintu masuk ke syurga, jalan masuk ke syurga, dan perasaan hasad dengki, benci, tidak suka satu sama lain, ialah amalan itu, dengan sendiri kita tutup jalan ke syurga. Semoga Allah selamatkan saya dan tuan-tuan.
Catatan:
Silahkan bagi yang ingin membaca kitab tersebut dalam bentuk arabic untuk mendownload kitab tersebut. Kitab tersebut telah ditahqiq oleh seorang ulama Baghdad, Irak, Syeikh Dr. BasyarAwwad Ma’ruf sebanyak 5 jilid. Bisa diambil dari link dibawah ini.
http://www.daraleman.org/forum/forum_posts.asp?TID=1393&PN=1
atau di link dibawah ini
Kitab hayatush shohabah, 5 jilid:
http://www.waqfeya.com/books/08/0733/0733_01.rar
http://www.waqfeya.com/books/08/0733/0733_02.rar
http://www.waqfeya.com/books/08/0733/0733_03.rar
http://www.waqfeya.com/books/08/0733/0733_04.rar
http://www.waqfeya.com/books/08/0733/0733_05.rar

Selasa, 08 Desember 2009

Kabar Dusta dan Fitnah: Ahli Usaha dakwah dan tabligh menyembah kuburan di Markas Nizhamuddin

Mereka berkata, markas jamaah tabligh di India adalah tempat kemusyrikan, karena biasa memuja dan menyembah kuburan syaikh Nizhamuddin awliya

Fitnah para pembohong/ pendusta
Tuduhan bahwa jamaah tabligh menyembah kubur di Nizhamuddin India adalah fitnah dan dusta. Hal ini pasti bohongnya, karena dari kalimat tuduhan tersebut dapat dipastikan bahwa si penuduh belum pernah mengunjungi Masjid Banglawali di kampung Nizhamuddin, New Delhi, India.
Berita atas tuduhan ini sangat menyesatkan banyak orang, sehingga ada sebagian orang yang mempercayainya begitu saja, dan memvonis bahwa jamaah dakwah dan tabligh memang telah melakukan kemusyrikan dan menyimpang dari akidah islam.
Namun bagi mereka yang sudah pernah hadir dan menyaksikan langsung hal ihwal dan keadaan disana yang sebenarnya, tentu mereka akan tertawa terbahak-bahak atas kebohongan yang sungguh nyata tersebut.


Seandainya para pendusta itu benar-benar telah hadir dan menyaksikan tempat yang benar, bukan ke tempat yang salah, pasti mereka akan menyesali bahwa apa yang mereka tuduhkan itu adalah salah sama sekali dan suatu fitnah yang besar.!!
Salah seorang tokoh senior sekaligus penanggung jawab usaha dakwah dan tabligh di Indonesia, pada suatu ketika bertemu dengan seorang ustadz yang menyinggung masalah ini. Ustadz tersebut langsung menuduh bahwa Jamaah tabligh telah melakukan kemusyrikan dengan menyembah kuburan di Nizhamudin, India.
Mendengar hal itu, maka orang tua dari jamaah tabligh ini berkata, “ Dari mana bapak mendapatkan sumber berita itu?” Kemudian Ia menjawab, “Saya mendapatkannya dari sumber yang terpercaya.” Tokoh jamaah tabligh tersebut bertanya, “Apakah bapak sudah meneliti kebenaran berita itu?” Kemudian ustadz tersebut berkata, “Itu tidak perlu, karena saya mempercayai kebenaran berita itu”. Tokoh jamaah tabligh itupun menyahut, “Masya Alloh, hadits-hadits Nabi saw saja, bapak seleksi dengan ketat keshahihannya dan kedhaifannya, mengapa berita yang demikian palsu bapak telan bulat-bulat?!!”
Demikianlah yang terjadi. Dan hal ini menguatkan keyakinan, bahwa para penuduh yang menyatakan bahwa jamaah tabligh telah menyembah kuburan di Nizhamuddin awliya India, adalah para PENDUSTA/PEMFITNAH yang tidak pernah sama sekali meneliti maupun memeriksa kebenaran berita tersebut. Dan mereka hanya membenarkan tuduhan tersebut, hanya disebabkan tertutupnya hati dari kebenaran yang sesungguhnya.
Oleh sebab itu, mari kita simak, bagaimana sebenarnya keadaan yang sesungguhnya mengenai tuduhan tersebut.

Makam Syaikh Nizhamuddin Awliya
Basti Nizhamuddin adalah nama sebuah kampung di kota Delhi, India. Basti bermakna kampung dalam bahasa Urdu. Didalamnya terdapat sebuat tempat penziarahan yang luas namun padat didatangi bukan hanya oleh kaum muslimin awam, namun juga oleh orang-orang hindu.
Disitulah kuburan/makam Syaikh Nizhamuddin Awliya, seorang waliyullah yang sangat terkenal. Beliau adalah seorang dai sekaligus pejuang besar yang telah banyak berjuang menegakkan islam di kawasan India dan Pakistan. Sayangnya, kuburan beliau dianggap oleh orang-orang jahil sebagai kuburan yang sangat bertuah dan keramat., sehingga sebagian mereka berkeyakinan akan mendapatkan keberkahan dari kuburan tersebut jika mereka menziarahinya.
Oleh sebab itu, tidak heran jika ditempat tersebut menjadi tempat yang ramai didatangi oleh berbagai kalangan manusia yang telah tertipu akidah mereka. Diantara mereka ada sebagian dari kalangan kaum muslimin dan sebagian lain—yang tidak kalah ramai—juga datang dari kalangan non muslim.
Tempat tersebut sangat jelas berbeda sama sekali dengan markas atau pusat perhimpunan Jamaah tabligh dari seluruh dunia, yaitu di kampung yang sama; Nizhamuddin tetapi di Masjid Banglawali, bukan di kuburan Syaikh Nizhamuddin Awliya.
Inilah yang telah banyak mengecoh orang-orang. Bagi anda yang baru pertama kali ke India pun biasanya akan terkecoh mengenai hal ini. Biasanya, sejak pintu keluar dari Air Port New Delhi, orang-orang hingga agen-agen perjalanan ataupun supir-supir angkutan (yaitu orang-orang hindu) sudah sangat akrab dengan rute tujuan Nizhamuddin Awliya. Anda cukup menyebutkan tujuan Basti Nizhamuddin awliya, maka mereka akan memahaminya bahwa anda akan berkunjung ke kubur syaikh nizhamuddin awliya tersebut.
Dan seandainya anda tidak mengenal tempat yang anda tuju mereka akan mengantarkannya ke tempat kuburan keramat syaikh nizhamuddin awliya, bukan ke tempat perhimpunan jamaah tabligh yang dimaksud, yaitu di Masjid Banglawali.
Inilah kekeliruan yang sangat merusak citra jamaah tabligh. Apabila tidak diluruskan maka akan menjadi finah yang keji dan persangkaan buruk secara umum.
(Sumber: Kupas tuntas jamaah tabligh jilid 2)

3 (tiga) hal yang dicintai di dunia ini

Diriwayatkan dari Nabi saw, beliau bersabda: “Tiga hal yang dicintai olehku dari perkara duniawi yaitu minyak wangi , wanita dan ketenangan jiwaku (ketika bermunajat) dalam sholat”.
Dan abu bakar ash shiddiq rhu berkata, “Dan tiga hal yang dicintai olehku dari perkara dunia yaitu duduk dihadapan anda (Nabi SAW), membaca sholawat kepada anda, dan menginfakkan hartaku kepada anda.”
Dan bahwasanya Abu bakar rhu telah menginfakkan hartanya kepada Nabi sebanyak 40.000 dinar
Dan umar rhu berkata: “Dan tiga hal yang dicintai olehku dari perkara dunia yaitu perintah untuk kebaikan (Al ma’ruf), melarang dari kemungkaran, dan menegakkan ketentuan-ketentuan (syariat)”.
Dan dari sahabat usman rhu berkata, “Dan tiga hal yang dicintai olehku dari perkara dunia yaitu memberi makan, menebarkan salam (perdamaian), dan sholat di waktu malam sementara manusia tertidur.”
Dan sahabat Ali rhu berkata, “Dan tiga hal yang dicintai olehku dari perkara dunia yaitu memukulkan pedang, puasa di musim panas, dan menjamu tamu”.
Lalu turun malaikat jibril , dan berkata “Wahai Nabi Alloh, dan tiga hal yang dicintai olehku dari kalian yaitu turun kepada para nabi, menyampaikan risalah kepada rasul dan memuji dengan ucapanAlhamdu Lillahi Rabbil ‘Alamin.
Kamudian malaikat jibril berkata:
“Sesungguhnya Alloh Ta’ala berfirman: Tiga hal yang dicintai oleh-Ku dari kalian yaitu lidah yang selalu berdzikir, hati yang bersyukur, dan tubuh yang sabar mengemban cobaan (ujian).”
Beramal kebajikan dengan semua ini adalah termasuk dari tanda-tanda cinta bagi orang yang berharap untuk bisa masuk kedalam sabda Nabi SAW “Siapa orangnya yang mencintaiku niscaya ia akan bersama-sama aku di syurga”
Dan ketika hadits ini sampai kepada imam-imam yang empat.
Imam abu hanifah rah berkata: “Tiga hal yang dicintai olehku dari duniamu, yaitu menghasilkanilmu disepanjang malam, meninggalkan untuk bermegah-megahan dunia dan tingi-tinggian kedudukan, dan hati yang sunyi dari cinta kepada dunia.”
Imam malik rah berkata: “Tiga hal yang dicintai olehku dari duniamu, yaitu selalu bertetangga berada dekat raudhah nabi saw dan senatiasa berziarahke makam beliau,dan memuliakan ahlul bait nabi.”
Imam asy syafi’i rah bekata: “tiga hal yang dicintai olehku dari duiamu yaitu berbudi pekerti dengan sikap kasih saying, meninggalkan sesuatu yang menyebabkan pemaksaan, dan mengikuti dengan tata cara tashowuf ( wal iqtidau bi thoriqit tashowwuf)”
Imam ahmad rah berkata: Tiga hal yang dicintai olehku dari duniamu yaitu mengikuti Nabi saw didalam semua hadits- haditsnya dan menuai keberkehan dengan cahaya-cahaya ilmu beliau, dan menempuh jalan dengan mengikuti jejak-jejak beliau.
(Sumber: Kitab bahjatul wasail bi syarhi masail, syakh Muhammad nawawi albantani rah)

Dakwah Maksud Tujuan Hidup: Hidup dalam Dakwah, Dakwah sampai Mati, Mati dalam Dakwah

Dari Aqil bin abi tholib, ia bercerita. Abu tholib berkata kepada Rasulullah SAW, “Wahai keponakanku! Demi Alloh, seperti yang telah engkau ketahui sendiri bahwaaku selalu membenarkan perkataanmu, karena itu engkau juga harus mengikuti perkataanku, bahwa orang-orang dari kaummu datang kepadaku dan mereka berkata bahwa engkau datang ke Ka’bah dan datang ke majelis mereka, lalu mengatakan begini dan begitu. Dengan perkataanmu itu mereka merasa tersinggung, Oleh karena itu, suapaya dapat kamu pahami, maka tinggalkanlah apa yang kamu lakukan itu. Lalu Rasulullah saw menengadahkan wajahnya ke langit sambil berkata, “Demi Alloh, aku tidak sanggup jika harus meninggalkan pekerjaan yang karenanya aku diutus, melebihi ketidaksanggupan salah seorang diantara kamu untuk membawa kobaran api matahari”. (Hr. Thabrani dan Bukhori)
Menurut riwayat Baihaqi, bahwa Abu tholib berkata kepada Fasulullah Saw, “Wahai keponakanku, orang-orang dari kaummu datang kepadaku dan mengatakan ini dan itu, Karena itu, sekarang sayangilah jiwaku juga jiwamu, dan jangan memberikan kepadaku sesuatu yang tidak sanggup aku memikulnya, begitu juga engkau. Karena itu berhentilah dari berkata-kata kepada mereka sesuatu yang tidak mereka sukai!” Mendengar perkataan pamannya ini, Rasulullah saw merasa sedih, karena beliau menganggap bahwa pandangan pamannya mengenai dirinya telah berubah dan dia meninggalkan beliau serta menyerahkannya kepada kaumnya, dan kini dia tidak lagi memberikan semangat kepada beliau.. Melihat keadaan seperti ini maka beliau bersabda, “Wahai pamanku, apabila matahari diletakkan di tangan kanaku dan bulan di tangan kiriku, niscaya sekali-kali aku tidak akan meninggalkan pekerjaan itu (dakwah) dan aku akan tetap mengerjakannya sampai Alloh memberikan kemenangan kepadaku atau jiwaku melayang karenanya.” Setelah berkata demikian, Rasulullah saw tidak kuasa lagi menahan air mata dan beliau menangis.

Hadits Dhoif dalam Fadhail dan Ijma Boleh Menggunakannya

Beberapa pihak menilai pernyataan Imam An Nawawi mengenai ijma’ ulama mengenai bolehnya pengamalan hadits dhaif, lemah, dengan alasan, karena sejumlah huffadz jelas-jelas melarang. Benarkah?
Sebagaimana diketahui, pernyataan adanya ijma’ ulama, mengenai pembolehan dan pensunahan pengamalan hadits dhaif dalam masalah fadhail selain halal dan haram, sifat Allah dan aqidah, disebutkan oleh Imam An Nawawi dalam muqadimah kitab Al Arba’ain An Nawawiyah (hal.3)
Beberapa ulama yang menegaskan apa yang disampaikan Imam An Nawawi ini adalah Ibnu Hajar Al Haitami Al Makki dalam Fathu Al Mubin (hal. 32) dan Syeikh Al Ghumari dalam Al Qaul Al Muqni’ (hal.2,3).
Sedangkan mereka yang berseberangan dengan pendapat Imam An Nawawi, mengenai adanya ijma’ bolehnya pemakaian hadits dhaif dalam fadhail merujuk kepada pendapat Al Allamah Al Qasimi dalam Al Qawaid At Tahdits (hal. 113), dalam kitab itu beliau menyatakan bahwa beberapa ulama menolak penggunaan hadits dhaif dalam fadhail. Mereka adalah Al Bukhari, Muslim, Yahya bin Ma’in serta Ibnu Al Arabi.
Dengan demikian, menurut kelompok ini, klaim An Nawawi
mengenai adanya kesepakatan ulama gugur, karena beberapa ulama menolak penggunaan hadits dhaif dalam fadhail, seperti yang disebutkan Al Qasimi.Bagaimana duduk masalah sebenarnya? Tepatkah pendapat Al Qasimi tersebut, bahwa Imam Al Bukhari, Muslim, Yahya bin Ma’in serta Ibnu Al Arabi sepeti yang beliau katakan, yakni menolak hadits dhaif dalam Al Fadhail? Inilah tujuan penulisan artikel ini.
Imam Al Bukhari
Beberapa ulama menyebutkan bahwa penyandaraan pendapat yang menolak hadits dhaif untuk fadhail terhadap Imam Bukhari adalah kurang tepat, karena beliau juga menjadikan hadits dhaif untuk hujjah. Ini bisa dilihat dari kitab beliau Al Adab Al Mufrad, yang bercampur antara hadits shahih dan dhaif. Dan beliau berhujjah dengan hadits itu, mengenai disyariatkannya amalan-amalan. Ini bisa dilihat dari judul bab yang beliau tulis.
Syeikh Abdul Fattah Abu Ghuddah, telah menulis masalah ini dalam komentar beliau terhadap kitab Dhafar Al Amani, karya Imam Al Laknawi (hal. 182-186), dengan merujuk kitab Fadhullah As Shamad fi Taudhih Al Adab Al Mufrad, karya Syeikh Fadhlullah Al Haidar Al Abadi Al Hindi, ulama hadits dari India yang wafat pada tahun1399 H.
Tidak hanya dalam Al Adab Al Mufrad, dalam Shahihnya pun kasus hampir serupa terjadi. Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkan dalam Hadyu As Sari (2/162), saat menyebutkan perawi bernama Muhammad bin Abdurrahman At Tufawi, yang oleh Abu Zur’ah dikatakan “mungkarul hadits” belaiua mengatakan bahwa dalam Shahih Al Bukhari ada 3 hadits yang diriwayatkan oleh perawi tersebut dan semuanya dalam masalah riqaq (hadits akhlak dan motifasi), dan ini tergolong gharaib dalam Shahih Al Bukhari, hingga Ibnu Hajar mengatakan,”Sepertinya Bukhari tidak memperketat, karena termasuk hadits targhib wa tarhib”.
Imam Muslim
Adapun perkataan Imam Muslim dalam muqadimah As Shahih, tidak bisa diartikan sebagai larangan mutlak atas penggunaan hadits dhaif dalam fadhail. Muslim mengatakan dalam muqadimah Shahih beliau,” Dan ketahuilah-wafaqakallah-bahwa wajib bagi siapa saja untuk membedakan antara shahih riwayat dan saqimnya, serta orang-orang tsiqah yang menukilnya daripada mereka yang tertuduh (memalsukan). Tidak meriwayatkan darinya (periwayatan), kecuali yang diketahui keshahihan outputnya dan yang terjaga para periwatnya, serta berhati-hati terhadap periwayatan mereka yang tertuduh, dan para ahli bid’ah yang fanatik.” (Muslim dengan Syarh An Nawawi (1/96)
Syeikh Dr. Mahmud Said, ulama hadits dari Mesir mengomentari perkataan Imam Muslim di atas. Dalam At Ta’rif (1/99) beliau mengataan,”maknanya, wajib bagi siapa saja yang ingin menyendirikan hadits shahih dan mengetahui perbedaan antara shahih…” Artinya, himbauan Imam Muslim di atas untuk mereka yang ingin menyendirikan hadits shahih.
Beliau juga memandang bahwa tidak seorang hafidz pun yang telah melakukan rihlah (mencari hadits) meninggalkan periwayatan para perawi dhaif, hatta Imam Muslim. Karena itu, Imam Muslim memasukkan perawi lemah dan mutruk, yang menurut Muslim tergolong jenis khabar kelompok ketiga, ke dalam Shahih Muslim untuk mutaba’ah dan syawahid. Dengan demikian, pernyataan Muslim di atas tidak berlaku mutlak.
Yahya bin Ma’in
Mereka yang memandang bahwa Yahya bin Ma’in menolak hadits dhaif dalam fadhail merujuk kepada Uyun Al Atsar (1/25). Dalam kitab tersebut Ibnu Sayidi Annas menyebutkan bahwa Yahya bin Ma’in menyamakan khabar mengenai sejarah dan khabar ahkam, hingga kedua-duanya harus berlandaskan hadits shahih.
Akan tetapi, pernyataan ini bertentagan dengan pernyaataan beberapa huffadz. Al Khatib Al Baghdadi dalam Kifayah (hal. 213), serta As Sakhawi dalam Fath Al Mughits (1/223), menyatakan bahwa Ibnu Ma’in berpendapat bahwa hadits dhaif dalam hal selain halal dan haram bisa dipakai.
Syeikh Nur As Syaif pun mengomentari pernyataan Ibnu Sayidi Annas dalam muqadimah Tarikh Ibnu Ma’in (1/107), “Beliau telah menulis periwayatan tentang al maghazi (peperangan) dari Al Bakka’i, yang menyatakan bahwa di dalamnya ada perawi laisa bisyai’. Dan beliau mengatakan,”Tidak mengapa dalam maghazi, akan tetapi untuk yang lainnya tidak.”
Ibnu Adi dalam Al Kamil (1/366), menukil dari Abnu Abi Maryam,”Saya mendengar Yahya bin Ma’in mengatakan, Idris bin Sinan ditulis haditsnya dalam masalah ar riqaq (akhlak).”
Ibnu Al Arabi Al Ma’afiri
Beliau adalah, disamping muhadits juga fuqaha’ madzhab Maliki, yang berjalan di atas madzhabnya yang menggunakan hadits mursal. Dan pernyataan beliau dalam Al Aridhah Al Ahwadzi (10/205), saat menerangkan Kitab Al Adab dalam Jami’ At Tirmidzi,”Diriwayatkatkan oleh Abu Isa sebuah hadits majhul,’jika kamu ingin maka puasalah, jika tidak maka tidak perlu,’ walau ini majhul, akan tetapi mustahab beramal dengannya, karena menyeru kebaikan…”
Dengan demikian, pernyataan Syeikh Al Qasami mengenai sejumlah huffadz yang menolak secara mutlak penggunaan hadits dhaif dalam fadhail menjadi lemah, setelah ditahqiq. Allahu’alam.
• Diambil dari pembahasan Syeikh Dr. Mamduh dalam At Ta’rif
Rujukan utama
1. At Ta’rif, Mahmud Said Mamduh, cet.2, tahun 2002, Dar Al Buhuts li Ad Dirasat Al Islamiyah wa Ihya’ At Turats, Emirat.
Rujukan Pendukung
2. Dhafar Al Amani, Imam Al Laknawi, tahqiq Abdul Fattah Abu Ghuddah, cet. 3, tahun 1416 H, Maktab Al Mathbu’at Al Islamiyah, Beirut.
3. Shahih Muslim Syarh An Nawawi, tahqiq Ishamuddin Shababity dkk, cet. Tahun 2005, Dar Al Hadits, Kairo.

Sumber:
http://almanar.wordpress.com/

Senin, 07 Desember 2009

Tukar Banner Otomatis

Mau Tukar Link? Copy/paste code HTML berikut ke blog anda.

Takaza
Silahkan tambahkan sendiri Link Banner para sobat dengan cara menulis alamat URL site dan alamat URL banner ke dalam kolom di bawah ini. Trims.
Tukar link teks
>Silahkan tambahkan sendiri Link Text para sobat dengan cara menulis nama dan alamat URL site ke dalam kolom yang tersedia, untuk masuk ke halaman tersebut, silahkan klik banner di bawah ini. Trims.

Senin, 09 November 2009

KEAGUNGAN SHOLAT

Di dalam Islam sholat adalah amalan yang paling besar dan agung selepas iman. Tiada amalan yang lebih besar dan agung selepas iman yang dapat menandingi sholat. Karena itulah di dalam Islam, sholat adalah menjadi tiang agama Islam. Tapaknya atau pondasinya adalah iman.
Maksudnya : ”Pangkal segala hal ialah Islam. Sedangkan tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah”  (Riwayat Tarmizi)
Bagi Rasul saw dan para sahabat, mereka telah dianugerahkan rasa indah, agung dan lezatnya sholat. Bagi kita yang belum merasakannya, dapat mengusahakannya dengan melihat kebesaran sholat dengan teropong ilmu atau secara ilmiah.
Kebesaran dan keagungan sholat itu dapat dilihat dan dirasakan melalui ilmu pengetahuan berdasarkan 24 aspek seperti di bawah ini:
A. Keagungan berkait dengan pernyataan Allah dan Rasul serta amaran Allah

1) Ia merupakan ibu segala  ibadah di dalam Islam. Rasul SAW bersabda:

Amalan yang pertama dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat ialah sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya, sebaliknya jika sholatnya jelek, maka jeleklah seluruh amalnya” (HR Tabrani)
2) Ia merupakan tiang seri agama Islam
” Shalat itu merupakan tiang agama maka barang siiapa mendirikan sholat berarti mendirikan agama dan barang siapa meninggalkan sholat berarti dia sudah meruntuhkan agama”
3) Siapa yang meninggalkan sholat menjadi kafir berdasarkan hadist
Batas seseorang dengan kekafiran ialah meninggalkan sholat.”
  (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud, Tirmizi & Ibnu Majah)
B. Keagungan berdasarkan cara pemberian kepada Rasul saw
1) Ia diperintahkan oleh Allah dengan cara Allah memanggil Rasulullah menghadapNya waktu Isra dan Mi’ raj tidak seperti amalan lain yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril as.
C. Keagungan berkait dengan cara pelaksanaan sholat
1) Ia merupakan ibadah yang terkait dengan disiplin yang tertentu.
2) Mengerjakannya diisyaratkan suci lahir dan batin dari hadast besar dan hadast kecil, najis ain dan najis hukmi.
3) Mesti menghadap kiblat, artinya sholat merupakan lambang perpaduan umat Islam.
4) Pelaksanaannya terikat dengan waktu
”Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya ke atas orang –orang yang beriman” (QS:An Nisaa: 103)
5) Dalam sholat seluruh anggota terlibat, perbuatan (fizikal), perkataan/bacaan(lisan) dan hati/roh dan aqal untuk memahami sholat.
6) Ia merupakan peribadahan semua anggota lahir dan batin terlibat. Ada yang bersifat fisik dan ada yang bersifat maknawi dan rohani.
7) Pada sholat ada latihan jasmani dan ada latihan mental dan ada latihan rohani.
8) Diutamakan berjemaah dalam melaksanakannya
Rasulullah SAW bersabda:
”Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, dengan dua puluh tujuh derajat.”
9) Berbagai amalan malaikat ada di dalam sholat karena malaikat itu ibadahnya hanya satu perkara saja. Seperti ada malaikat yang hanya bertasbih saja sejak diperintahkan hinggalan hari kiamat, ada malaikat yang bertakbir saja, ada yang bertahmid saja, ada yang ruku’ saja, yang berdiri saja, ada yang sujud saja, begitulah seterusnya.
10) Berbagai bentuk zikir ada di dalam sholat, ada berdiri, ada ruku’, ada sujud, ada duduk antara dua sujud, ada tasbih, ada tahmid, ada takbir,a da munajat,a da berbagai bentuk doa, ada zikit, ada shalawat, ada zikir fizikal, ada aqal, ada rohani, ada material, ada maknawi.

11) Ia merupakan peribadahan atau penyembahan yang paling lengkap karena segala bentuk dan zikir para malaikat wujud dalam sholat.
12) Ia merupakan zikir yang paling besar karena seluruh bentuk zikir  ada di dalam sholat.
Sedangkan kedudukan zikir dalam Islam adalah amat penting, ia bisa menjadikan hati seseorang itu mendapat ketenangan seperti mana Allah SWT berfirman yang artinya:
”Ketahuilah olehmu bahwasanya dengan mengingati Allah itu akan memberi ketenangan kepada hati”   (QS:Ar-Raad:28)
”Sesungguhnya Aku ini adalah  Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah Sholat untuk mengingat aku.”
(QS: Thaha:14)
13) Di dalam sholat seluruh bentuk do’a ada. Artinya berbagai permintaan ada di dalam sholat.
Ada do’a minta petunjuk dan taufik, do’a minta ampun, do’a minta ditinggikan derajat dan lain-lain. Oleh karena itu ketika berdo’a dalam sholat, waktu itu cukup nyata permohonan kita seperti kita ingin mempunyai sifat taqwa. Maka kita akan dapat kekuatan di dalam hidup kita karena do’a ini, karena Rasulullah SAW pernah bersabda:
”Doa adalah sejata orang mukmin”
”Doa antara adzan dan iqomat adalah doa yang tidak tertolak”
14) Berbagai amalan para rasul wujud di dalam sholat.

D. Keagungan tersirat
1. Amalan sholat itu adalah intipati dan intisari ajaran Islam. Di dalamnya ada aqidah, ada ibadah, ada thaharah, ada masyarakat, ada perpaduan, ada disiplin, ada pemimpin, ada yang dipimpin (politik), ada pendidikan, ada syari’at, ada tasawuf, ada akhlak, ada kebudayaan, ada ekonomi, ada psikologi artinya sholat menggambarkan keseluruhan ajaran Islam secara ijmali.
2. Sholat merupakan Mi’raj orang mukmin.
Sabda Rasul SAW:
Sholat adalah mi’rajnya seorang mukmin”   (Al Hadis)
3. Sholat merupakan adanya simbol merendahkan diri, ketaatan dan kepatuhan dan simbol berdirinya manusia di padang Mahsyar seolah-olah berhadapan dengan Allah, menunggu perintahNya.
4. Sholat merupakan pembaharuan ikrar manusia kepada Allah, sehari semalam kita perbaharui sebanyak lima kali.
Yaitu janji manusia pada Allah yang dilakukan pada dua tahap yaitu sewaktu di alam Ruh dan janji sewaktu di dunia/dalam sholat
Pada peringkat pertama janji telah kita lakukan dari sejak alam ruh dulu yang telah kita lupakan, diwaktu Allah SWT telah menawarkan suatu jabatan penting kepada makhlukNya yakni untuk mengatur atau menjadi wakil-Nya, menyusun dan mengatur makhluk yang telah diciptakan di alam dunia ini berdasarkan kepada aturan-aturan dan perundang-undangan yang telah direkamkan dalam Al-Ouran dan Sunnah Rasul. Jabatan ini dikenal sebagai jabatan khalifah atau wakil Allah di muka bumi. Jabatan ini ditawarkan oleh Allah kepada makhluk-makhluk yang sesuai menurut kehendak Allah.
Pada mulanya jabatan ini ditawarkan kepada makhluknya yang bernama langit dan bumi, tetapi langit dan bumi yang begitu gagah dan besar tidak sanggup memikul beban tugas yang amat besar dan mulia ini. Ini tidak berarti bumi dan langit tidak berkeinginan, tetapi mereka benar-benar merasa takut, takut kalau-kalau mendurhakai Allah SWT, bila keduanya tidak dapat melaksanakan tugas suci yang diamanahkan oleh Allah SWT ini. Oleh karena itu langit dan bumi mengaku kalah, namun begitu Allah yang Maha Penyayang tidak murka kepada mereka sebab tugas itu merupakan satu penawaran saja dan bukan paksaan. Begitu juga ketika tugas ini ditawarkan kepada bumi dan gunung mereka juga mengaku kalah, akhirnya Allah SWT menawarkannya kepada manusia yang kerdil lagi lemah. Dan manusia yang kerdil lagi lemah ini telah memberi kesanggupan untuk menerima tugas besar dan mulia ini, yang berarti manusia telah bersedia untuk menderma dan sanggup melaksanakan peraturan-peraturan dan tata hidup yang telah diatur oleh Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Kesungguhan manusia untuk memikul tugas dan tanggung jawab ini bukan semata-mata karena tinggi atau beratnya tuga tersebut tetapi karena tertarik janji Allah maka mereka akan diberi kebenaran atau tauliah untuk menggunakan, mengatur dan mengawal bumi dan lautan dan segala khazanah yang terkandung di dalamnya,
Atas kesediaan atau janji setia inilah Allah Yang Maha Penyayang dan Maha Pemurah telah melahirkan kita ke dunia ini melalui rahim ibu kita. Malang sekali insan telah berjanji banyak yang tidak dapat mempertahankan janjinya. Hal ini jelas dalam firman Allah SWT:
”Sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang bersyukur”
Dengan lain kata perkataan insan-insan yang sudah melahirkan ketaatan dan janjinya di alam roh sangat sedikit sekali. Oleh karena itulah sholat mengandung hikmah yang sangat besar yang merupakan pembaharuan kembali sumpah setia yang telah kita ikrarkan di alam roh.
Kalau kita teliti satu saja dari ayat-ayat yang termaktub salam sholat sudah mencukupi bagi kita menentukan apakah yang kita ulang-ulang  dalam sholat. Ayat ini terkandung dalam doa iftitah yang artinya:
” Sesungguhanya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah seru sekalian alam.”
5. Sholat merupakan pembaharuan syahadat dan iman kepada Allah
Dalam sholat juga terkandung rukun iman  yang enam,
o Rukun iman yang pertama menuntut kita supaya beriman kepada Allah, diawal pembukaan sholat kita sudah meletakkan kepercayaan kita kepada keagungan dan kebesaran Allah SWT. Takbiratul ikhram merupakan rukun awal di dalam sholat, perbuatan melafazkan Allahu Akbar adalah merupakan satu pengakuan akan kewujudan Allah serta keagungan dan kebesaran sifat-Nya.
o Rukun iman yang kedua ialah meyakinkan adanya malaikat. Jika kita sudah buka sholat dengan mengaku bahwa Allah adalah tuhan kita, otomatis kita akui semua yang Allah firmankan di antaranya Allah ciptakan para malaikat untuk menjalankan pentadbiran Allah. Di antaranya ada juru catat malaikat Raqib dan Atid. Ini tentulah menginsafkan kita bahwa kita senantiasa diawasi oleh kaki tangan pengaturan Allah yang tidak pernah mengenal istirahat dan cuti.
o Rukun iman yang seterusnya adalah percaya kepada rasul-rasul dan berhubung dengan hal ini secara terang menyatakan dalam sholat mengaku kerasulan Rasulullah SAW yang sekaligus kita meyakini semua yang disabdakannya, yang antara lain baginda pernah bersabda:
”Selain daripadaku terdapat banyak lagi rasul yang diturunkan oleh Allah SWT”
o Rukun iman yang keempat adalah percaya kepada kitab Allah. Dalam sholat Allah mewajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah yang dikenal dengan nama ”Ummul Kitab” yang isinya supaya umat muslimin percaya akan hari kiamat dan kedahsyatannya.
o Kepercayaan terhadap untung baik dan buruk itu datang dari Allah SWT merupakan rukun iman yang terakhir. Ringkasnya kita yakin dan percaya bahwa yang menghitam putihkan nasib kita ialah Allah bukan syaitan, jin, tunggul, gunung atau kubur, sebab itu Allah mengajar manusia baik di waktu luar ataupun waktu dalam sholat yang artinya:
”Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan”

6. Sholat merupakan pembersihan jiwa dan dosa
”Sholat lima waktu, jum’at ke jum’at, Ramadhan ke Ramadhan, menutupi dosa-dosa yang dilakukan di antara ( waktu-waktu tersebut) asal di jauhi dosa-dosa besar.”        (HR Muslim)
”Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat” menyempurnakan wudhu pada bagian yang kurang disukai, banyak melangkah ke mesjid dan menunggu waktu sholat fardhu. Itulah cara menguasai diri yang baik.”     (HR Muslim)
Itulah diantara perkara yang dengannya kita dapat melihat betapa agungnya sholat. Itu baru dilihat dari sudut ilmu pengetahuan atau baru dilihat secara ilmiah saja. Bagi orang-orang yang telah dirizkikan sholat yang khusyu maka masih banyak lagilah yang ia dapat sebutkan tentang hal berkait dengan keagungan sholat. Namun sekedar yang sudah disebut di atas pun sepatutnya sebagai hamba Allah kita akan merasakan betapa Allah Maha baik, yang telah menghadiahkan kepada hambaNya satu ibadah yang begitu agung dan tentunya kita akan sangat berterimakasih dengan pemberian tersebut dimana kesyukuran itu kita wujudkan dalam bentuk kesungguhan kita dalam mendirikan sholat dan tuntutan-tuntutannya.
Sumber : Abuya At - Tamimi

Minggu, 06 September 2009

Aroma Kasturi Keluar Dari Hidung Jenazah Wanita Saat Dimandikan

Ummu Ahmad ad-Du'aijy berkata ketika ia ditemui Majalah Yamamah tentang kematian seorang gadis berusia 20 tahun pada kecelakaan kendaraan. Beberapa saat sebelum meninggal, ia pernah ditanya oleh familinya "Bagaimana keadaanmu wahai fulanah.?" Ia menjawab, "Baik, alhamdulillah." Tetapi beberapa saat setelah itu ia meninggal dunia. Semoga Allah merahmatinya.
Mereka membawanya ke tempat memandikan mayat. Ketika kami meletakkan mayatnya di atas kayu pemandian untuk dimandikan, kami melihat wajahnya ceria dan tersimpul senyuman seakan-akan ia sedang tidur. Di tubuhnya tidak ada cacat, patah dan luka. Dan anehnya (sebagaimana yang dikatakan ummu Ahmad) ketika mereka hendak mengangkatnya untuk menyelesaikan mandinya, keluar benda berwarna putih yang memenuhi ruangan tersebut menjadi harum kasturi. Subhanallah! Benar ini adalah bau kasturi. Kami bertakbir dan berdzikir kepada Allah sehingga anakku yang merupakan sahabat si mayit menangis melihatnya.
Para wanita memandikannya dan kami melihat jasadnya berwarna putih lalu beberapa saat kemudian berubah menjadi hitam seperti kegelapan malam
Kemudian aku bertanya kepada bibi si mayit tentang keponakannya, bagaimana keadaannya semasa hidup? Ia menjawab, "Sejak mendekati usia baligh, ia tidak pernah meninggalkan sebuah kewajiban, tidak pernah melihat film, sinetron dan musik. Sejak usia tiga belas tahun, ia sudah mulai puasa senin-kamis dan ia pernah berniat secara sosial membantu memandikan mayat. Tetapi ia terlebih dahulu dimandikan sebelum ia memandikan orang lain. Para guru dan teman-temannya mengenang ketakwaannya, akhlaknya dan pergaulannya yang banyak berpengaruh terhadap teman-temannya baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal."

Aku katakan, "Benarlah perkataan syair,
Detak jantung seseorang berkata kepadanya,
bahwa kehidupan hanya beberapa menit dan detik saja.
Camkanlah itu dalam dirimu sebelum engkau mati,
Seorang insan mengingat umurnya yang hanya sedetik."

Dan perkataan yang lebih baik dari itu adalah firman Allah SWT,
"Dan Allah telah menjadikanku selalu berbakti di manapun aku berada." (Maryam: 31).

Lalu ummu Ahmad melanjutkan ceritanya, Ada lagi jenazah seorang gadis yang berumur 17 tahun. Para wanita memandikannya dan kami melihat jasadnya berwarna putih lalu beberapa saat kemudian berubah menjadi hitam seperti kegelapan malam. Hanya Allah-lah yang mengetahui tentang keadaannya. Kami tidak sanggup bertanya kepada keluarganya, agar kami dapat menyembunyikan aib jenazah. Hanya Allah-lah yang Maha Tahu.

Kita bermohon kepada Allah keselamatan dan kesehatan.

Wahai saudariku apakah dua kisah ini dapat engkau jadikan sebagai pelajaran? Apakah engkau akan mengikuti jejak orang shalih ataukah engkau menjadikan wanita-wanita fasik dan durhaka sebagai tauladan? Kematian bagaimanakah yang engkau pilih?

Kisah ini dicantumkan dalam Majalah al-Yamamah edisi 1557 tanggal 14 Shafar 1320 H.

(SUMBER: SERIAL KISAH TELADAN karya Muhammad bin Shalih al-Qahthani)

Minggu, 28 Juni 2009

Template Islami
Sobat, jika ingin membuat blog yang Islami, Sobat dapat menggunakan template yang ada di blog ini. Sedikit koleksi template Islami al Haudh yang dapat Sobat download gratis dan dapat dipakai di web/blog sobat. Silakan downlod template berikut :

1. Template islami 2 column, sidebar sebelah kanan dengan background header Baitullah cocok untuk Anda yang membuat blog dengan content memberikan tip dan bimbingan haji atau untuk lainnya.

Download2. Template 3 column, sedebar sebelah kanan dengan header bertuliskan Allah dan Muhammad sangat cocok dengan berbagai macam content Islam.

Download


3. Template Islami 3 column, sidebar kiri dan kanan merupakan modivikasi template Islami diatas.

Download4. Template Islami 2 column, sidebar sebelah kanan dengan header Al Quran.

Downloadhttp://alhaudh.blogspot.com

Allahu Akbar

Demo...

Ramadan Template

Demo...

 

 

 

Masjid Template

Demo...

 

 

 

Diary Muslimah

Demo...

 

 

 

 Insya Allah

Demo...

 

 

 

 Ka'bah Templates

Demo...

 

 

 

Islamic Tempate

Demo...

 

 

 

Moslem Jurney

Demo...

 

 

 

 Islamic Template

Downlaod...

Template-Islam3

Select...

 

 

 

Islam-template

Select...

 

 

 

Islamic-Template


Jumat, 19 Juni 2009

Rasulullah Di Hari Kebangkitan

Rasulullah SAW Menangis Ketika Di Padang Mahsyar
Dari Usman bin Affan bin Dahaak bin Muzahim daripada Abbas ra, bapa saudara Rasulullah SAW dari Rasulullah SAW telah bersabda, yang bermaksud:
“Aku adalah orang (manusia) yang paling awal dibangkitkan dari kubur (bumi) pada hari kiamat yang tiada kebanggaan. Bagiku ada syafaat pada hari kiamat yang tiada kemegahan. Bendera pujian di tanganku dan nabi-nabi keseluruhannya berada di bawah benderaku. Umatku adalah umat yang terbaik. Mereka adalah umat yang pertama dihisab sebelum umat yang lain. Ketika mereka bangkit dari kubur, mereka akan mengibas (membuang) tanah yang ada di atas kepala mereka. Mereka semua akan berkata: “Kami bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan kami bersaksi bahawa Muhammad itu Rasulullah. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah Taala serta dibenarkan oleh para rasul.” Ibnu Abbas ra berkata: “Orang yang pertama dibangkitkan dari kubur di hari kiamat ialah Muhammad SAW. Jibril as akan datang kepadanya bersama seekor Buraq. Israfil pula datang dengan membawa bersama bendera dan mahkota. Izrail pula datang dengan membawa bersamanya pakaian-pakaian syurga.”
Jibril as akan menyeru: “Wahai dunia! Di mana kubur Muhammad SAW?”
Bumi akan berkata: “Sesungguhnya, Tuhanku telah menjadikan aku hancur. Telah hilang segala lingkaran, tanda dan gunung-ganangku. Aku tidak tahu dimana kubur Muhammad SAW.”
Rasulullah SAW bersabda: “Lalu diangkatkan tiang-tiang dari cahaya dari kubur Nabi Muhammad SAW ke awan langit. Maka, empat malaikat berada di atas kubur.”
Israfil bersuara: “Wahai roh yang baik! Kembalilah ke tubuh yang baik!”
Maka, kubur terbelah dua. Pada seruan yang kedua pula, kubur mula terbongkar. Pada seruan yang ketiga, ketika Rasulullah SAW berdiri, baginda SAW telah membuang tanah di atas kepala dan janggut baginda SAW. Baginda SAW melihat kanan dan kiri. Baginda SAW dapati, tiada lagi bangunan. Baginda SAW menangis sehingga mengalir air matanya ke pipi.
Jibril as berkata kepadanya: “Bangun wahai Muhammad! Sesungguhnya kamu di sisi Allah Taala di tempat yang luas.”
Baginda SAW bertanya, “Kekasihku Jibril! Hari apakah ini?”
Jibril as menjawab: “Wahai Muhammad! Janganlah kamu takut! Inilah hari kiamat. Inilah hari kerugian dan penyesalan. Inilah hari pembentangan Allah Taala.”
Baginda SAW bersabda: “Kekasihku Jibril! Gembirakanlah aku!”
Jibril as berkata: “Apakah yang kamu lihat di hadapanmu?”
Baginda SAW bersabda: “Bukan seperti itu pertanyaanku.”
Jibril as berkata: “Adakah kamu tidak melihat bendera kepujian yang terpacak di atasmu?”
Baginda SAW bersabda: “Bukan itu maksud pertanyaanku. Aku bertanya kepadamu akan umatku. Di mana perjanjian mereka?”
Jibril as berkata: “Demi keagungan Tuhanku! Tidak akan terbongkar oleh bumi daripada manusia, sebelummu?”
Baginda SAW bersabda: “Nescaya akan, kuatlah pertolongan pada hari ini. Aku akan mensyafaatkan umatku.”
Jibril as berkata kepada baginda SAW: “Tungganglah Buraq ini wahai Muhammad SAW dan pergilah ke hadapan Tuhanmu!”
Jibril as datang bersama Buraq ke arah Nabi Muhammad SAW. Buraq cuba meronta-ronta. Jibril as berkata kepadanya: “Wahai Buraq! Adakah kamu tidak malu dengan makhluk yang paling baik dicipta oleh Allah Taala? Sudahkah Allah Taala perintahkan kepadamu agar mentaatinya?”
Buraq berkata: “Aku tahu semua itu. Akan tetapi, aku ingin dia mensyafaatiku agar memasuki syurga sebelum dia menunggangku. Sesungguhnya, Allah Taala akan datang pada hari ini di dalam keadaan marah. Keadaan yang belum pernah terjadi sebelum ini.”
Baginda SAW bersabda kepada Buraq: “Ya! Sekiranya kamu berhajatkan syafaatku, nescaya aku memberi syafaat kepadamu.”
Setelah berpuas hati, Buraq membenarkan baginda SAW menunggangnya lalu dia melangkah. Setiap langkahan Buraq sejauh pandangan mata. Apabila Nabi Muhammad SAW berada di Baitul Maqdis di atas bumi dari perak yang putih, malaikat Israfil as menyeru: “Wahai tubuh-tubuh yang telah hancur, tulang-tulang yang telah reput, rambut-rambut yang bertaburan dan urat-urat yang terputus-putus! Bangkitlah kamu dari perut burung, dari perut binatang buas, dari dasar laut dan dari perut bumi ke perhimpunan Tuhan yang Maha Perkasa.
Roh-roh telah diletakkan di dalam tanduk atau sangkakala. Di dalamnya ada beberapa tingkat dengan bilangan roh makhluk. Setiap roh, akan didudukkan berada di dalam tingkat. Langit di atas bumi akan menurunkan hujan dari lautan kehidupan akan air yang sangat pekat seperti air mani lelaki. Daripadanya, terbinalah tulang-tulang. Urat-urat memanjang. Daging kulit dan bulu akan tumbuh. Sebahagian mereka akan kekal ke atas sebahagian tubuh tanpa roh.
Allah Taala berfirman: “Wahai Israfil! Tiup tanduk atau sangkakala tersebut dan hidupkan mereka dengan izinKu akan penghuni kubur. Sebahagian mereka adalah golongan yang gembira dan suka. Sebahagian dari mereka adalah golongan yang celaka dan derita.”
Malaikat Israfil as menjerit: “Wahai roh-roh yang telah hancur! Kembalilah kamu kepada tubuh-tubuh mu. Bangkitlah kamu untuk dikumpulkan di hadapan Tuhan semesta alam.”
Allah Taala berfirman:
“Demi keagungan dan ketinggianKu! Aku kembalikan setiap roh pada tubuh-tubuhnya!”
Apabila roh-roh mendengar sumpah Allah Taala, roh-roh pun keluar untuk mencari jasad mereka. Maka, kembalilah roh pada jasadnya. Bumi pula terbongkar dan mengeluarkan jasad-jasad mereka. Apabila semuanya sedia, masing-masing melihat.
Nabi SAW duduk di padang pasir Baitul Maqdis, melihat makhluk-makhluk. Mereka berdiri seperti belalang yang berterbangan. 70 umat berdiri. Umat Nabi Muhammad SAW merupakan satu umat (kumpulan). Nabi SAW berhenti memperhatikan ke arah mereka. Mereka seperti gelombang lautan.
Jibril as menyeru: “Wahai sekalian makhluk, datanglah kamu semua ke tempat perhimpunan yang telah disediakan oleh Allah Taala.”
Umat-umat datang di dalam keadaan satu-satu kumpulan. Setiap kali Nabi Muhammad SAW berjumpa satu umat, baginda SAW akan bertanya: “Di mana umatku?”
Jibril as berkata: “Wahai Muhammad! Umatmu adalah umat yang terakhir.”
Apabila nabi Isa as datang, Jibril as menyeru: Tempatmu!” Maka nabi Isa as dan Jibril as menangis.
Nabi Muhammad SAW berkata: “Mengapa kamu berdua menangis.”
Jibril as berkata: “Bagaimana keadaan umatmu, Muhammad?”
Nabi Muhammad bertanya: “Di mana umatku?”
Jibril as berkata: “Mereka semua telah datang. Mereka berjalan lambat dan perlahan.”
Apabila mendengar cerita demikian, Nabi Muhammad SAW menangis lalu bertanya: “Wahai Jibril! Bagaimana keadaan umatku yang berbuat dosa?”
Jibril as berkata: “Lihatlah mereka wahai Muhammad SAW!”
Apabila Nabi Muhammad SAW melihat mereka, mereka gembira dan mengucapkan selawat kepada baginda SAW dengan apa yang telah Allah Taala muliakannya. Mereka gembira kerana dapat bertemu dengan baginda SAW. Baginda SAW juga gembira terhadap mereka. Nabi Muhammad SAW bertemu umatnya yang berdosa. Mereka menangis serta memikul beban di atas belakang mereka sambil menyeru: “Wahai Muhammad!”
Air mata mereka mengalir di pipi. Orang-orang zalim memikul kezaliman mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Wahai umatku.” Mereka berkumpul di sisinya. Umat-umatnya menangis.
Ketika mereka di dalam keadaan demikian, terdengar dari arah Allah Taala seruan yang menyeru: “Di mana Jibril?”
Jibril as berkata: “Jibril di hadapan Allah, Tuhan semesta alam.”
Allah Taala berfirman di dalam keadaan Dia amat mengetahui sesuatu yang tersembunyi: “Di mana umat Muhammad SAW?”
Jibril as berkata: “Mereka adalah sebaik umat.”
Allah Taala berfirman: “Wahai Jibril! Katakanlah kepada kekasihKu Muhammad SAW bahawa umatnya akan datang untuk ditayangkan di hadapanKu.”
Jibril as kembali di dalam keadaan menangis lalu berkata: “Wahai Muhammad! Umatmu telah datang untuk ditayangkan kepada Allah Taala.”
Nabi Muhammad SAW berpaling ke arah umatnya lalu berkata: “Sesungguhnya kamu telah dipanggil untuk dihadapkan kepada Allah Taala.”
Orang-orang yang berdosa menangis kerana terkejut dan takut akan azab Allah Taala. Nabi Muhammad SAW memimpin mereka sebagaimana pengembala memimpin ternakannya menuju di hadapan Allah Taala. Allah Taala berfirman: “Wahai hambaKu! Dengarkanlah kamu baik-baik kepadaKu tuduhan apa-apa yang telah diperdengarkan bagi kamu dan kamu semua melakukan dosa!”
Hamba-hamba Allah Taala terdiam. Allah Taala berfirman: “Hari ini, Kami akan membalas setiap jiwa dengan apa yang telah mereka usahakan. Hari ini, Aku akan memuliakan sesiapa yang mentaatiKu. Dan, Aku akan mengazab sesiapa yang menderhaka terhadapKu. Wahai Jibril! Pergi ke arah Malik, penjaga neraka! Katakanlah kepadanya, bawakan Jahanam!”
Jibril pergi berjumpa Malik, penjaga neraka lalu berkata: “Wahai Malik! Allah Taala telah memerintahkanmu agar membawa Jahanam.”
Malik bertanya: “Apakah hari ini?”
Jibril menjawab: “Hari ini adalah hari kiamat. Hari yang telah ditetapkan untuk membalas setiap jiwa dengan apa yang telah mereka usahakan.”
Malik berkata: “Wahai Jibril! Adakah Allah Taala telah mengumpulkan makhluk?”
Jibril menjawab: “Ya!”
Malik bertanya: “Di mana Muhammad dan umatnya?”
Jibril berkata: “Di hadapan Allah Taala!”
Malik bertanya lagi: “Bagaimana mereka mampu menahan kesabaran terhadap kepanasan nyalaan Jahanam apabila mereka melintasinya sedangkan mereka semua adalah umat yang lemah?”
Jibril berkata: “Aku tidak tahu!”
Malik menjerit ke arah neraka dengan sekali jeritan yang menggerunkan. Neraka berdiri di atas tiang-tiangnya. Neraka mempunyai tiang-tiang yang keras, kuat dan panjang. Api dinyalakan sehingga tiada kekal mata seorang dari makhluk melainkan bercucuran air mata mereka (semuanya menangis).
Air mata sudah terhenti manakala air mata darah manusia mengambil alih. Kanak-kanak mula beruban rambut. Ibu-ibu yang memikul anaknya mencampakkan mereka. Manusia kelihatan mabuk padahal mereka sebenarnya tidak mabuk.
^ Kembali ke atas ^

Rasulullah SAW Membela Umatnya
Di padang mahsyar orang yang mula-mula berusaha ialah nabi Ibrahim as. Baginda bergantung dengan asap Arsy yang naik lalu menyeru: “TuhanKu dan Penguasaku! Aku adalah khalilMu Ibrahim. Kasihanilah kedudukanku pada hari ini! Aku tidak meminta kejayaan Ishak dan anakku pada hari ini.”
Allah Taala berfirman: “Wahai Ibrahim! Adakah kamu melihat Kekasih mengazab kekasihnya.”
Nabi Musa as datang. Baginda bergantung dengan asap Arsy yang naik lalu menyeru: “KalamMu. Aku tidak meminta kepadaMu melainkan diriku. Aku tidak meminta saudaraku Harun. Selamatkanlah aku dari kacau bilau Jahanam!”
Isa as datang di dalam keadaan menangis. Baginda bergantung dengan Arsy lalu menyeru: “Tuhanku... Penguasaku.. Penciptaku! Isa roh Allah. Aku tidak meminta melainkan diriku. Selamatkanlah aku dari kacau bilau Jahanam!”
Suara jeritan dan tangisan semakin kuat. Nabi Muhammad SAW menyeru: “Tuhanku.. Penguasaku Penghuluku.... !Aku tidak meminta untuk diriku. Sesungguhnya aku meminta untuk umatku dariMu!”
Ketika itu juga, neraka Jahanam berseru: “Siapakah yang memberi syafaat kepada umatnya?”
Neraka pula berseru: “Wahai Tuhanku... Penguasaku dan Penghuluku! Selamatkanlah Muhammad dan umatnya dari seksaannya! Selamatkanlah mereka dari kepanasanku, bara apiku, penyeksaanku dan azabku! Sesungguhnya mereka adalah umat yang lemah. Mereka tidak akan sabar dengan penyeksaan.”
Malaikat Zabaniah menolaknya sehingga terdampar di kiri Arsy. Neraka sujud di hadapan Tuhannya.
Allah Taala berfirman: “Di mana matahari?” Maka, matahari dibawa mengadap Allah Taala. Ia berhenti di hadapan Allah Taala.
Allah Taala berfirman kepadanya: “Kamu! Kamu telah memerintahkan hambaKu untuk sujud kepada kamu?”
Matahari menjawab. “Tuhanku! Maha Suci diriMu! Bagaimana aku harus memerintahkan mereka berbuat demikian sedangkan aku adalah hamba yang halus?”
Allah Taala berfirman: “Aku percaya!”
Allah Taala telah menambahkan cahaya dan kepanasannya sebanyak 70 kali ganda. Ia telah dihampirkan dengan kepala makhluk.”
Ibnu Abbas r.h. berkata: “Peluh manusia bertiti dan sehingga mereka berenang di dalamnya. Otak-otak kepala mereka menggeleggak seperti periuk yang sedang panas. Perut mereka menjadi seperti jalan yang sempit.
Air mata mengalir seperti air mengalir. Suara ratap umat-umat manusia semakin kuat.
Nabi Muhammad SAW lebih-lebih lagi sedih. Air matanya telah hilang dan kering dari pipinya. Sekali, baginda SAW sujud di hadapan Arsy dan sekali lagi, baginda SAW rukuk untuk memberi syafaat bagi umatnya.
Para Nabi melihat keluh kesah dan tangisannya. Mereka berkata: “Maha Suci Allah! Hamba yang paling dimuliakan Allah Taala ini begitu mengambil berat, hal keadaan umatnya.
Daripada Thabit Al-Bani, daripada Usman Am Nahari berkata: “Pada suatu hari Nabi SAW menemui Fatimah Az-Zahara’ r.h. Baginda SAW dapati, dia sedang menangis.”
Baginda SAW bersabda: “Permata hatiku! Apa yang menyebabkan dirimu menangis?”
Fatimah menjawab: “Aku teringat akan firman Allah Taala.”
“Dan, kami akan mehimpunkan, maka Kami tidak akan mengkhianati walau seorang daripada mereka.”
Lalu Nabi SAW pun menangis. Baginda SAW bersabda: “Wahai permata hatiku! Sesungguhnya, aku teringat akan hari yang terlalu dahsyat. Umatku telah dikumpulkan pada hari kiamat dikelilingi dengan perasaan dahaga dan telanjang. Mereka memikul dosa mereka di atas belakang mereka. Air mata mereka mengalir di pipi.”
Fatimah r.h. berkata: “Wahai bapaku! Apakah wanita tidak merasa malu terhadap lelaki?”
Baginda SAW menjawab: “Wahai Fatimah! Sesungguhnya, hari itu, setiap orang akan sibuk dengan untung nasib dirinya. Adapun aku telah mendengar Firman Allah Taala:” Bagi setiap orang dari mereka, di hari itu atau satu utusan yang melalaikan dia.
( Abasa: 37)
Fatimah ra. bertanya: “Di mana aku hendak mendapatkanmu di hari kiamat nanti, wahai bapaku?”
Baginda SAW menjawab: “Kamu akan menjumpaiku di sebuah telaga ketika aku sedang memberi minum umatku.”
Fatimah r.h. bertanya lagi: “Sekiranya aku dapati kamu tiada di telaga?”
Baginda SAW bersabda: “Kamu akan menjumpaiku di atas Sirat sambil dikelilingi para Nabi. Aku akan menyeru: “Tuhan Kesejahteraan! Tuhan Kesejahteraan! Para malaikat akan menyambut: “Aamiin.”
Ketika itu juga, terdengar seruan dari arah Allah Taala lalu berfirman: “Nescaya akan mengikuti kata-katanya pada apa yang kamu sembah.”
Setiap umat akan berkumpul dengan sesuatu yang mereka sembah. Ketika itu juga, neraka Jahanam melebarkan tengkuknya lalu menangkap mereka sebagaimana burung mematuk kacang.
Apabila seruan dari tengah Arsy kedengaran, maka manusia yang menyembahNya datang beriring. Sebahagian daripada orang yang berdiri di situ berkata: “Kami adalah umat Muhammad SAW!”
Allah Taala berfirman kepada mereka: “Mengapa kamu tidak mengikuti orang yang kamu sembah?”
Mereka berkata: “Kami tidak menyembah melainkan Tuhan Kami. Dan, kami tidak menyembah selainNya.”
Mereka ditanya lagi: “Kami mengenali Tuhan kamu?”
Mereka menjawab: “Maha Suci diriNya! Tiada yang kami kenali selainNya.”
Apabila ahli neraka dimasukkan ke dalamnya untuk diazab, umat Muhammad SAW mendengar bunyi pukulan dan jeritan penghuni neraka. Lalu malaikat Zabaniah mencela mereka. Mereka berkata: “Marilah kita pergi meminta syafaat kepada Muhammad SAW!”
Manusia berpecah kepada tiga kumpulan.
1. Kumpulan orang tua yang menjerit-jerit.
2. Kumpulan pemuda.
3. Wanita yang bersendirian mengelilingi mimbar-mimbar.
Mimbar para Nabi didirikan di atas kawasan lapang ketika kiamat. Mereka semua berminat terhadap mimbar Nabi Muhammad SAW. Mimbar Nabi Muhammad SAW terletak berhampiran dengan tempat berlaku kiamat. Ia juga merupakan mimbar yang paling baik, besar dan cantik. Nabi adam as dan isterinya Hawa berada di bawah mimbar Nabi SAW.
Hawa melihat ke arah mereka lalu berkata: “Wahai Adam! Ramai dari zuriatmu dari umat Muhammad SAW serta cantik wajah mereka. Mereka menyeru: “Di mana Muhammad?”
Mereka berkata: “Kami adalah umat Muhammad SAW. Semua umat telah mengiringi apa yang mereka sembah. Hanya tinggal kami sahaja. Matahari di atas kepala kami. Ia telah membakar kami. Neraka pula, cahaya juga telah membakar kami. Timbangan semakin berat. Oleh itu tolonglah kami agar memohon kepada Allah Taala untuk menghisab kami dengan segera! Sama ada kami akan pergi ke syurga atau neraka.”
Nabi Adam as berkata: “Pergilah kamu dariku! Sesungguhnya aku sibuk dengan dosa-dosaku. Aku mendengar firman Allah Taala: Dan dosa Adam terhadap Tuhannya kerana lalai. Mereka pergi berjumpa nabi Nuh as yang telah berumur, umur yang panjang dan sangat sabar. Mereka menghampirinya. Apabila nabi Nuh as melihat mereka, dia berdiri.
Pengikut (umat Nabi Muhammad SAW) berkata: “Wahai datuk kami, Nuh! Tolonglah kami terhadap Tuhan kami agar Dia dapat memisahkan di antara kami dan mengutuskan kami dari ahli syurga ke syurga dan ahli neraka ke neraka.”
Nabi Nuh as berkata: “Sesungguhnya, aku sibuk dengan kesalahanku. Aku pernah mendoakan agar kaumku dimusnahkan. Aku malu dengan Tuhanku. Pergilah kamu berjumpa Ibrahim kekasih Allah Taala! Mintalah kepadanya agar menolong kamu!”
Nabi Ibrahim as berkata: “Sesungguhnya aku pernah berbohong di dalam usiaku sebanyak tiga pembohongan di dalam Islam. Aku takut dengan Tuhanku. Pergilah kamu berjumpa Musa as! Mintalah pertolongan darinya!”
Nabi Musa as berkata: “Aku sibuk dengan kesalahanku. Aku pernah membunuh seorang jiwa tanpa hak. Aku membunuhnya bukan dari kemahuanku sendiri. Aku dapati dia melampaui batas terhadap seorang lelaki Islam. Aku ingin memukulnya. Aku terperanjat kerana menyakitinya lalu menumbuk lelaki tersebut. Ia jatuh lalu mati. Aku takut terhadap tuntutan dosaku. Pergilah kamu berjumpa Isa as!”
Mereka pergi berjumpa nabi Isa a.s. Nabi Isa a.s. berkata: “Sesungguhnya Allah Taala telah melaknat orang-orang Kristian. Mereka telah mengambil aku, ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah Taala. Hari ini, aku malu untuk bertanya kepadaNya mengenai ibuku Mariam.”
Mariam, Asiah, Khadijah dan Fatimah Az-Zahra’ sedang duduk. Ketika Mariam melihat umat Nabi Muhammad SAW dia berkata: “Ini umat Nabi Muhammad SAW. Mereka telah sesat dari Nabi mereka.”
Suara Mariam, telah didengari oleh Nabi Muhammad SAW Nabi Adam a.s. berkata kepada nabi Muhammad SAW. “Ini umatmu, wahai Muhammad! Mereka berkeliling mencarimu untuk meminta syafaat kepada Allah Taala.”
Nabi Muhammad SAW menjerit dari atas mimbar lalu bersabda: “Marilah kepadaku, wahai umatku! Wahai sesiapa yang beriman dan tidak melihatku. Aku tidak pernah lari dari kamu melainkan aku sentiasa memohon kepada Allah Taala untukmu!”
Umat Nabi Muhammad SAW berkumpul di sisinya.
Terdengar suara seruan: “Wahai Adam! Ke marilah kepada Tuhanmu!” Nabi Adam as berkata: “Wahai Muhammad! Tuhanku telah memanggilku. Moga-moga Dia akan meminta kepadaku.”
Nabi Adam as pergi menemui Allah Taala. Allah Taala berfirman kepadanya: “Wahai Adam! Bangunlah dan hantarkan anak-anakmu ke neraka!”
Nabi Adam as bertanya: “Berapa ramai untukku kirimkan?”
Allah Taala berfirman: Setiap seribu lelaki kamu hantarkan seorang ke syurga, 999 orang ke neraka.”
Allah Taala berfirman lagi:
“Wahai Adam! Sekiranya Aku tidak melaknat orang yang berdusta dan Aku haramkan pembohongan, nescaya Aku akan mengasihi anakmu keseluruhannya. Akan, tetapi, Aku telah janjikan syurga bagi orang yang mentaatiKu Neraka pula bagi orang yang menderhakaiKu Aku tidak akan memungkiri janji Wahai Adam! Berhentilah di sisi Mizan (timbangan). Sesiapa yang mempunyai berat pada kebaikannya daripada dosanya walaupun seberat biji sawi, bawalah dia untuk memasuki syurga tanpa perlu berunding denganKu! Sesungguhnya Aku telah menjadikan bagi mereka, satu kejahatan dengan satu dosa. Manakala satu kebaikan dengan sepuluh pahala agar memberitahu mereka bahawa, sesungguhnya Aku tidak akan memasukkan mereka ke dalam neraka melainkan setiap yang kembali akan dikembalikan dengan dosa bagi orang yang melampaui batas.”
Nabi Adam as berkata: “Tuhanku! Penguasaku! Engkau lebih utama bagi menghisab berbanding aku. Hamba itu adalah hambaMu dan Engkau Maha Mengetahui sesuatu yang ghaib!”
^ Kembali ke atas ^

Umat Muhammad SAW Diseru Meniti Sirat
Allah Taala menyeru: “Wahai Muhammad! Bawalah umatmu untuk dihisab dan lintaskan mereka di atas Sirat yang dilebarkan. Panjangnya sejauh 500 tahun perjalanan.”
Malaikat Malik berdiri di pintunya (neraka). Dia menyeru: “Wahai Muhammad! Sesiapa yang datang dari umatmu dan bersamanya ada perlepasan dari Allah Taala, maka dia akan terselamat. Sekiranya sebaliknya maka, dia akan terjatuh di dalam neraka. Wahai Muhammad! Katakan kepada orang yang diringankan agar berlari! Katakan kepada orang yang diberatkan agar berjalan!”
Nabi Muhammad SAW bersabda kepada malaikat Malik: “Wahai Malik! Dengan kebenaran Allah Taala ke atasmu, palingkanlah wajahmu dari umatku sehingga mereka dapat melepasi! Jika tidak, hati mereka akan gementar apabila melihatmu.”
Malaikat Malik memalingkan mukanya dari umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad SAW telah di pecahkan kepada sepuluh kumpulan. Nabi Muhammad SAW mendahului mereka lalu bersabda kepada umatnya: “Ikutlah aku wahai umatku di atas Sirat ini!”
Kumpulan pertama berjaya melintasi seperti kilat yang memancar. Kumpulan kedua melintasi seperti angin yang kencang. Kumpulan ketiga melintasi seperti kuda yang baik. Kumpulan yang keempat seperti burung yang pantas. Kumpulan yang kelima berlari. Kumpulan keenam berjalan. Kumpulan ketujuh berdiri dan duduk kerana mereka dahaga dan penat. Dosa-dosa terpikul di atas belakang mereka.
Nabi Muhammad SAW berhenti di atas Sirat. Setiap kali, baginda SAW melihat seorang dari umatnya bergayut di atas Sirat, baginda SAW akan menarik tangannya dan membangunkan dia kembali. Kumpulan kelapan menarik muka-muka mereka dengan rantai kerana terlalu banyak kesalahan dan dosa mereka. Bagi yang buruk, mereka akan menyeru: “Wahai Muhammad SAW!”
Nabi Muhammad SAW berkata: “Tuhan! Selamatkan mereka! Tuhan! Selamatkan mereka!
Kumpulan ke sembilan dan ke sepuluh tertinggal di atas Sirat. Mereka tidak diizinkan untuk menyeberang. Dikatakan bahawa, di pintu syurga, ada pokok yang mempunyai banyak dahan. Bilangan dahannya tidak terkira melainkan Allah Taala sahaja yang mengetahui. Di atasnya ada kanak-kanak yang telah mati semasa di dunia ketika umur mereka dua bulan, kurang dan lebih sebelum mereka baligh. Apabila mereka melihat ibu dan bapa mereka, mereka menyambutnya dan mengiringi mereka memasuki syurga. Mereka memberikan gelas-gelas dan cerek serta tuala dari sutera. Mereka memberi ibu dan bapa mereka minum kerana kehausan kiamat. Mereka memasuki syurga bersama-sama.
Hanya tinggal, kanak-kanak yang belum melihat ibu dan bapa mereka. Suara tangisan mereka semakin nyaring.
Mereka berkata: “Aku mengharamkan syurga bagi diriku sehingga aku melihat bapa dan ibuku.”
Kanak-kanak yang belum melihat ibu dan bapa mereka telah berkumpul. Mereka berkata: “Kami masih di dalam keadaan yatim di sini dan di dunia.”
Malaikat berkata kepada mereka: “Bapa-bapa dan ibu-ibu kamu terlalu berat dosa mereka. Mereka tidak diterima oleh syurga akibat dosa mereka.”
Mereka terus menangis malah lebih kuat dari sebelumnya lalu berkata: “Kami akan duduk di pintu syurga moga-moga Allah Taala mengampuninya dan menyatukan kami dengan mereka.”
Demikianlah! Orang yang melakukan dosa besar akan dikurung di tempat pembalasan yang pertama oleh mereka iaitu Sirat. Ia dipanggil “Tempat Teropong.” Kaki-kaki mereka akan tergantung di Sirat.
Nabi Muhammad SAW melintasi Sirat bersama orang-orang yang soleh di kalangan yang terdahulu dan orang yang taat selepasnya. Di hadapannya, ada bendera-bendera yang berkibaran. Bendera Kepujian berada di atas kepalanya.
Apabila bendera baginda menghampiri pintu syurga, kanak-kanak akan meninggikan tangisan mereka. Rasulullah SAW bersabda:
“Apa yang berlaku pada kanak-kanak ini?” Malaikat menjawab: “Mereka menangis kerana berpisah dengan bapa dan ibu mereka. “Nabi SAW bersabda: “Aku akan menyelidiki khabar mereka dan aku akan memberi syafaat kepada mereka, Insya Allah.”
Nabi Muhammad SAW memasuki syurga bersama umatnya yang berada di belakang. Setiap kaum akan kekal didalam rumah-rumah mereka. Kita memohon kepada Allah Taala agar memasukkan kita di dalam keutamaan ini dan menjadikan kita sebahagian daripada mereka. Posted by Rockbebeh