Selasa, 29 Desember 2009

Ibnu Ishaq dan Tuduhan Qadariy

Ada beberapa referensi yang menyebutkan bahwa Muhammad bin Ishaq – atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Ishaq – adalah seorang Qadariy (berpemahaman Qadariyyah/menafikkan takdir) yang kemudian pernyataan tersebut dijadikan acuan sebagian kalangan untuk menjatuhkan kedudukan Ibnu Ishaq rahimahullah. Pada tulisan ini akan dipaparkan seberapa jauh validitas tuduhan tersebut – dengan mengacu pada buku yang berjudul Ittihaamaat Laa Tustbat karangan Asy-Syaikh Sulaiman bin Shaalih Al-Khurasyiy hafidhahullah.

Beliau adalah Al-Imaam Muhammas bin Ishaaq bin Yasaar, lahir pada tahun 80 atau 85 H dan wafat pada tahun 151 H. Seorang yang dijadikan sandaran dalam Maghaaziy (kisah-kisah peperangan) dan Siirah (sejarah). Asy-Syafi’iy berkomentar
tentangnya :

من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن أسحاق.

“Barangsiapa yang ingin mengarungi riwayat tentang maghaaziy, maka ia akan bergantung pada Muhammad bin Ishaaq”.[1]

Tuduhan qadariy yang dialamatkan kepada Ibnu Ishaaq antara lain diwakili beberapa riwayat sebagai berikut :

a. Adz-Dzahabiy berkata :

وروي عن حميد بن حبيب أنه رأى ابن إسحاق مجلوداً في القدر، جلده إبراهيم بن هشام الأمير.

“Diriwayatkan dari Humaid bin Habiib bahwasannya ia melihat Ibnu Ishaaq didera karena permasalahan (mengingkari) qadar. Ia didera oleh Ibraahiim bin Hisyaam Al-Amiir”.[2]

b. Al-Khathiib Al-Baghdadiy berkata :

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم الدمشقي في كتابه إلينا، قال : أنبأنا أبو الميمون البجلي، ثم أخبرنا البرقاني قراءة قال : أنبأنا محمد بن عثمان القاضي، قال : نبأنا أبو الميموني عبد الرحمن بن عبد الله البجلي بدمشق قال : قال أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري : ... وقد ذاكرت دحيماً قول مالك، فرأى أن ذلك ليس للحديث إنما هو لأنه اتهمه بالقدر.

“Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Muhammad ‘Abdurrahman bin ‘Utsmaan bin Al-Qaasim Ad-Dimasyqiy dalam kitabnya kepada kami, ia berkata : Telah memberitakan kepada kami Abul-Maimuun Al-Bajaliy, kemudian mengkhabarkan kepada kami Al-Barqaaniy dengan qira’at, ia berkata : Telah memberitakan kepada kami Muhammad bin ‘Utsmaan Al-Qaadliy, ia berkata : Telah memberitakan kepada kami Abul-Maimuun ‘Abdurrahman bin ‘Abdillah Al-Bajaliy di Damaskus, ia berkata : Telah berkata Abu Zur’ah ‘Abdurrahman bin ‘Amr An-Nashriy : “… Aku menyebutkan kepada Duhaim perkataan Maalik, maka ia berpandangan bahwa hal itu bukanlah untuk hadits, karena ia telah menuduhnya (Ibnu Ishaaq) berpemahaman Qadariyyah”.[3]

c. Dalam riwayat yang lain :

أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي فيما أجاز لنا، وحدثنا ثقة سمعه منه قال : أنبأنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال : نبأنا جدي، قال : سمعت سعيد بن داود الزنبري قال : حدثني والله عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال : كنا في مجلس محمد بن إسحاق نتعلم، فأغفى إغفاءه ثم تنبه فقال : إني رأيت في المنام الساعة كأن إنساناً دخل المسجد ومعه حبل فوضعه في عنق حمار فأخرجه، فما لبثنا أن دخل المسجد رجل معه حبل حتى وضعه في عنق ابن إسحاق فأخرجه فذهب به إلى السلطان، فحله، قال ابن أبي زنبر : من أجل القدر.

Telah mengkhabarkan kepada kami Abu ‘Umar ‘Abdul-Waahid bin Muhammad bin ‘Abdillah bin Mahdiy riwayat yang ia ijinkan kepada kami (untuk menyampaikannya), dan telah menceritakan kepada kami seorang tsiqah yang ia mendengar darinya (Abu ‘Umar), ia (Abu ‘Umar) berkata : Telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Ya’quub bin Syaibah, ia berkata : Telah memberitakan kepada kami kakekku, ia berkata : Aku mendengar Sa’iid bin Daawud Az-Zanbariy, ia berkata : Telah menceritakan kepadaku – demi Allah – ‘Abdul-‘Aziiz bin Muhammad Ad-Daraawardiy, ia berkata : Kami pernah berada di majelis Muhammad bin Ishaaq untuk belajar. Lalu ia mengantuk sesaat dan kemudian (setelah terjaga) berkata : “Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku satu waktu dimana seolah-olah seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dengan membawa tali dan meletakkannya di leher keledai, lalu ia membawanya keluar”. Tidak lama setelah itu, seorang laki-laki yang masuk masjid dengan membawa tali dan meletakkannya (mengikatnya) di leher Ibnu Ishaaq. Lalu orang itu membawanya keluar untuk dihadapkan kepada sulthan. Lalu ia membukanya. Ibnu Abi Zanbar berkata : “Hal itu dikarenakan permasalahan qadar”.

d. Dalam riwayat yang lain :

أخبرنا الحسين بن علي الصيمري قال : نبأنا علي بن الحسين الرازي قال : نبأنا محمد بن الحسن الزعفراني قال : نبأنا أحمد بن زهير، قال : سمعت هارون بن معروف يقول : كان محمد بن إسحاق قدرياً.

Telah mengkhabarkan kepada kami Al-Husain bin ‘Aliy Al-Shiimariy, ia berkata : Telah memberitakan kepada kami ‘Aliy bin Al-Husain Ar-Raaziy, ia berkata : Telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Al-Hasan Az-Za’faraaniy,ia berkata : Telah memberitakan kepada kami Ahmad bin Zuhair, ia berkata : Aku mendengar Haaruun bin Ma’ruuf berkata : “Muhammad bin Ishaaq adalah seorang Qadariy (berpemahaman Qadariyyah”.

e. Dalam riwayat yang lain :

أخبرنا علي بن محمد بن الحسين الدقاق قال : قرأنا على الحسن بن هارون الضبي عن أبي العباس بن سعيد قال : نبأنا موسى بن هارون بن إسحاق قال : سمعت محمد بن عبد الله بن نمير يقول : وكان محمد بن إسحاق يرمى بالقدر، وكان أبعد الناس منه.
وقال ابن عيينة : اتهموه بالقدر.

Telah mengkhabarkan kepada kami ‘Aliy bin Muhammad bin Al-Husain Ad-Daqaaq, ia berkata : Kami membacakan kepada Al-Hasan bin Haaruun Adl-Dlabbiy, dari Abul-‘Abbaas bin Sa’iid, ia berkata : Telah memberitakan kepada kami Muusaa bin Haaruun bin Ishaaq, ia berkata : Aku mendengar Muhammad bin ‘Abdillah bin Numair berkata : “Muhammad bin Ishaaq dituduh sebagai Qadariy, padahal ia orang yang paling jauh dari hal itu”.

Telah berkata Ibnu ‘Uyainah : “Mereka menuduhnya sebagai Qadariy”.[4]

Tuduhan yang terkumpul dari beberapa riwayat di atas dapat dijawab sebagai berikut :

a. Riwayat Adz-Dzahabiy dibawakan dengan bentuk tamriidl (pasif) yang menunjukkan kelemahan riwayat.

Humaid bin Habiib yang menjadi perawi riwayat ini tidak ditemukan biografinya, sehingga dalam hal ini tidak bisa ditentukan kebenaran riwayatnya.

b. Riwayat Al-Khathiib ini, dalam sanadnya terdapat Muhammad bin ‘Utsmaan bin ‘Utsmaan bin Al-Hasan Al-Qaadliy An-Nashiibiy : “Pendusta (kadzdzaab)”.[5] Adapun Duhaim, ia adalah ‘Abdurrahman bin Muhammad Al-Asadiy; ia mempunyai hadits-hadits palsu (maudlu’).[6]

c. Riwayat ini, dalam sanadnya terdapat Sa’iid bin Daawud Az-Zanbariy, seorang yang dla’iif.[7]

d. Riwayat ini, dalam sanadnya terdapat Ahmad bin Zuhair, seorang yang dinisbatkan juga sebagai Qadariy. Kemungkinan, jika riwayat ini shahih – maka penyebutan ini hanyalah untuk memperbanyak orang-orang yang tertuduh sebagai Qadariy.[8]

e. Riwayat ini, telah berkata Muhammad bin ‘Abdillah bin Numair yang menafikkan Ibnu Ishaq sebagai seorang Qadariy.[9] Adapun perkataan Ibnu ‘Uyainah, maka tidak menunjukkan kebenaran tuduhan kepada Ibnu Ishaaq sebagai seorang Qadariy. Akan tetapi ia menjadikan tuduhan sebagai tuduhan yang tidak populer (mabniyyatun lil-majhuul).

Ibnu Sayyidin-Naas membela Ibnu Ishaaq atas tuduhan tersebut dengan perkataannya :

قلت : أما ما رمي به من التدليس والقدر والتشيع فلا يوجب رد روايته ولا يوقع فيها كثير وهن.... وكذلك القدر والتشيع لا يقتضي الرد إلا بضميمة أخرى ولم نجدها ها هنا.

“Aku katakan : Adapun apa-apa yang dituduhkan padanya berupa tadliis, (menafikkan) qadar, dan tasyayyu’ tidaklah berkonsekuensi menolak riwayatnya dan menjatuhkannya kepada banyak kelemahan…. begitu pula (tuduhan penafikan) qadar dan tasyayyu’ tidaklah menuntut adanya penolakan (riwayat), kecuali adanya keterangan yang lain, dan itu tidak kami temukan di sini”.[10]

Wallaahu a’lam.

[Abul-Jauzaa’ – disadur dari buku Ittihaamaat Laa Tustbat karangan Asy-Syaikh Sulaiman bin Shaalih Al-Khurasyiy, hal. 177-180; Maktabah Ar-Rusyd, Cet. 1/1425, Riyadl, KSA].

[1] Taariikh Baghdaad, 1/220.

[2] Miizaanul-I’tidaal, 3/472.

[3] Taariikh Baghdad 1/223 dan Siyaru A’laamin-Nubalaa’ 7/42.

[4] Taariikh Baghdaad 1/225-226 dan Siyaru A’laamin-Nubalaa’ 7/43.

[5] Taariikh Baghdaad, 3/51.

[6] Lisaanul-Miizaan, 2/429, 3/433, 5/146.

[7] Al-Kaasyif 1/284, Miizaanul-I’tidaal 2/133, dan Taqriibut-Tahdziib 1/194.

[8] Lisaanul-Miizaan, 1/174.

[9] Siyaru A’laamin-Nubalaa’, 7/43.

[10] Siyaru A’laamin-Nubalaa’, 7/52.


1 komentar: